Lovverk og rasisme

En oversikt over paragrafer i straffeloven som omhandler rasistisk diskriminering.

I det norske samfunnet er det staten ved politi og påtalemyndighet som skal kontrollere at lovene blir overholdt og straffe lovbryterne. Norge har tilsluttet seg FNs rasediskrimineringskonvensjon, og derved forpliktet seg til å innrette lovverket etter denne konvensjonen. Norske myndigheter har vært ganske flinke og laget en rekke paragrafer som skal straffe rasistisk diskriminering.