Håp om likestilling i tradisjonelle religioner

Temaet likestilling går igjen i dette nummeret av Utrop. De siste årene har likestilling mellom kjønnene innad i en del religioner blitt et tema som opptar mange. På bakgrunn av den økende muslimske befolkningen i flere land har ikke-muslimer gjort forsøk på å forstå kjønnsroller og likestilling i islam.

Jeg er oppdratt i jødedommen, en religion som følger mye av den samme læren som islam. Jeg kan ikke si så mye om likestilling innen islam, men jeg kan forklare de mange tolkninger som er gjort av kjønnsroller og likestilling innen jødedommen i USA. Forhåpentligvis vil mine kommentarer kunne gi en bedre forståelse av oppfattelsen av kjønn i alle de tre verdensreligionene som springer ut av den gamle jødiske tro.

Det første jeg må understreke er at det finnes flere retninger innen jødedommen, og at hver av dem har sin egen tolkning av kjønnsroller og likestilling. En av de mindre tradisjonelle, men svært populære retningene, reformjødedom, sier i dag at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling av menn og kvinner. I reformjødedommen er det tillatt for menn og kvinner å be sammen, begge kjønn kan lese høyt fra religiøse tekster og bli religiøse ledere (rabbinere).

I den tradisjonelle retningen ortodoks jødedom gjelder ulike regler for menn og kvinner. Menn må delta i mange flere gudstjenester og be mye mer enn kvinner (faktisk er det bare påkrevd for kvinner å gå til én bestemt gudstjeneste i året). Menn og kvinner ber i atskilte rom, kvinner kan ikke bli rabbinere og gifte kvinner må dekke håret (vanligvis bruker de parykk). Dette er bare noen få eksempler på hvordan kvinner og menn tildeles ulike roller i ortodoks jødedom.

Det er også interessant å legge merke til utviklingen av en tredje retning, konservativ jødedom. Retningen ble utviklet av reformjøder som ønsket en sterkere tilknytning til tradisjonell jødisk praksis. På noen vis ligner praksisen i konservativ jødedom på den ortodokse, f eks følger begge retningene de jødiske spisereglene nokså strengt. Men når det gjelder kjønnsroller og likestilling har den konservative retningen overtatt stadig mer av den reformerte praksisen de senere årene.

De siste to tiårene har de konservative tillatt kvinner å bli rabbinere. En av grunnene til at denne nye praksisen innen konservativ jødedom er bemerkelsesverdig er at den viser at en ganske så tradisjonsbundet bevegelse kan innta mer liberale standpunkter med hensyn til kvinners plass. Kanskje er dette et forvarsel om en tid da flere tradisjonelle religionssamfunn vil oppmuntre til større likhet mellom rollene til begge kjønn.

Slik situasjonen er i dag synes likestilling å være et spørsmål om hvordan jødiske religiøse tekster tolkes. De ulike tolkningene hos ortodokse og reformjøder fører til at kvinner og menn skilles fra hverandre og behandles ulikt hos førstnevnte, mens sistnevnte praktiserer full likhet i retter og plikter. De konservative har beveget seg fra en ortodoks til en mer liberal tolkning. Og sistnevnte eksempel er altså det som klarest bærer bud om muligheten for endring i alle kjønnskonservative religioner i fremtiden.