Jevn økning av minoritetsstudenter ved HiO

Alle studenter får spørsmål om utenlandsk bakgrunn som en del av semesterregistreringen i FS-systemet. For dem som har utenlandsk bakgrunn, er det også spørsmål om botid. Definisjonen på en minoritetsstudent er her at begge foreldre skal være født utenfor Norden. Det er også et svaralternativ for dem som har foreldre født i nordiske land, slik at vi har et sammenligningsgrunnlag.
Ser vi på det samlede bildet for bachelor, master og videreutdanninger til sammen for studieåret 2007/08, finner vi at 1660 minoritetsstudenter har registrert seg ved HiO. Minoritetsstudentene utgjør nå 16 % av dem som har svart på spørsmålene. Dette er en økning på 380 studenter fra forrige studieår.

Høyere andel
Det er grunn til å tro at både andel og antall er litt høyere enn det som er oppgitt her, siden det er mulig å reservere seg mot å svare på spørsmål om utenlandsk bakgrunn. Svarprosenten på spørsmål om utenlandsk bakgrunn er 93 % i gjennomsnitt for alle utdanninger. Men ved utdanninger som har en relativt stor andel studenter med minoritetsbakgrunn, er det opp til 15 % som ikke har svart. Det kan tyde på en viss underrapportering blant studenter med minoritetsbakgrunn. Det er altså ikke eksakte tall vi forholder oss til her. Men rapporteringen har foregått på samme måte siden 2004, slik at sammenligningen med tidligere år skulle bli nokså riktig. Denne statistikken er basert på hele studentmassen, og tallene gjenspeiler både de som har begynt på et studium og de som har sluttet.

Bachelor
I alt var det 8594 studenter som registrerte seg ved bacelorstudiene, herav 1335 med minoritetsbakgrunn. Her er også inkludert studenter ved bachelorstudiet for tospråklige faglærere, som nå utgjør 98 studenter, mot 119 forrige studieår. I tillegg har vi fått en førskolelærerutdanning for tospråklige assistenter i barnehagen, med 29 studenter. Ved disse to studiene har vi eksakte tall. I alt utgjør minoritetsstudentene 15.5 % ved bachelorstudiene. Dette er en oppgang på et par prosent siden forrige studieår.

Master
I tillegg kommer masterstudier med 451 egenregistrerte studenter, herav 128 med minoritetsbakgrunn, tilsvarende 28 %. Det er opprettet flere mastergrader, og totalt antall masterstudenter har økt. Andelen minoritetsstudenter har gått opp fra 16 % i fjor. En del kan kanskje skyldes at flere nye mastergrader har en internasjonal vinkling og undervisning på engelsk.

Videreutdanning
Det er få minoritetsstudenter ved den enkelte videreutdanning. Men siden det er mange videreutdanninger, kommer antallet opp i 197. Dermed utgjør de 14 % av disse studentene.

Fordeling
Andeler med minoritetsstudenter i prosent vil variere en del, også fordi det totale antall studenter endres ved den enkelte utdanning. Det er en liten oppgang med noen få studenter jevnt over, men med en betydelig økning for enkelte studier. Men fortsatt er det en skjev fordeling på studier målt i andeler, slik grafen nedenfor viser.

Ved Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier er det ved førskolelærerutdanning deltid det er en markert økning av minoritetsstudenter. Avdelingen har fått inn utviklingsstudier siden forrige studieår. I tillegg kommer den nye arbeidsplassbaserte førskolelærerutdanningen ABf1 og 2, med til sammen 36 minoritetsstudenter. Derfor er det vanskelig å sammenligne tallene på avdelingsnivå. Ved den tospråklige faglærerutdanningen er det ca 20 færre studenter enn forrige år.

Ved Avdeling for helsefag er det bare små endringer. Antallet ved bioingeniørutdanningen har gått litt ned, men det er til gjengjeld en liten økning ved andre studier, særlig ved reseptar/farmasøytutdanningen.

Ved Avdeling for sykepleierutdanning er det en ganske stor økning på rundt 60 studenter. Økningen utgjør 3 % ved heltidsstudiet, og litt mindre ved deltidsstudiet.

Ved Avdeling for ingeniørutdanning er det til gjengjeld en betydelig økning, fordelt på flere studieretninger. Det er særlig datalinjene og bygg som har fått flest. Men også bioteknologi og kjemi har fått en del flere.

Ved Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag er det bare noen få flere med minoritetsbakgrunn. Ved journalistutdanningen er det dessverre ingen økning, heller et par færre.

Ved Avdeling for estetiske fag er det kommet noen få inn på drama og kunst og design, mot ingen registrert tidligere.

Ved Avdeling for samfunnsfag er det også en økning, som fordeler seg jevnt på de ulike utdanningene. Velferdsfag har fått en markert økning, deretter sosialt arbeid og administrasjon og ledelse.

Tradisjonelle valg
Ser vi på kjønnsfordelingen ved de ulike utdanningene, finner vi omtrent den samme fordelingen på tradisjonelle manns- og kvinneyrker som før. Menn dominerer ingeniørutdanningene, kvinnene dominerer helse, sosial, undervisning og estetiske fag. Bare for økonomiske og administrative studier er det en mer jevn kjønnsfordeling, selv om kvinnene er i flertall der også.
Kjønnsfordelingen er litt forskjellig blant de nordiskættede studentene og de vi har definert som minoritetsstudenter. Blant de nordiskættede er det 68 % kvinner, mot 57 % blant minoritetene. Det er en liten nedgang for begge grupper. Dette betyr naturligvis at det er flere menn blant minoritetene, selv om kvinnene er i flertall blant dem også. Som tidligere velger minoritetskvinner litt oftere ingeniørfag, og minoritetsmenn velger litt oftere helsefag sammenlignet med majoriteten.

Botid
Født i Norge med utenlandsfødte foreldre 26 %.
Kom til Norge før avsluttet ungdomsskole 24 %.
Kom til Norge etter ungdomsskolen og tok videregående her 10 %.
Kom til Norge som voksen 40 %.
Disse tallene gjelder bachelorstudiene. Andelen av minoritetsstudentene som har innvandret som voksne er altså fortsatt stor. Dette kan ha noen konsekvenser for tilretteleggingen.
Kronikken er tidligere publisert på http://www.hio.no/prosjekter/maia, som er sidene til HiOs mangfoldsforum.

Les også
Andersen, Ida Marie og Royne Skaarer-Kreutz. Forskjeller i karakterer og fullføring mellom minoriteter og majoritet. Oslo: Høgskolen i Oslo. (HiO-notat 4/2007).