Politiet: – Vi spiller en sentral rolle

Politiet mener de spiller en sentral rolle i arbeidet mot tvangsekteskap. Politiets tiltak kan være besøksforbud, relokalisering under skjult adresse, tilbud om voldsalarm, navneskifte og – i ekstreme tilfeller – nytt personnummer.

– Det ofte nødvendig med drastiske tiltak i tvangsekteskapssaker, sier Gunnar
Valentin Svensson, som er politioverbetjent i Oslo og politiets representant
i kompetanseteamet mot tvangsekteskap.

Grunnen er at tvangsekteskap er knyttet opp mot æresrelatert vold. I æresspørsmål er det ikke lett å forhandle seg fram til en løsning der offerets sikkerhet kan garanteres.

– Politiets tiltak kan innebære at overgriperen får besøksforbud. Offeret kan bli tilbudt relokalisering under skjult adresse, få midlertidig tilbud om voldsalarm, navneskifte og – i ekstreme tilfeller – nytt personnummer, forklarer han.

I forhold til regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap har
politiet ansvar for tre punkter. Disse er å styrke kompetanse og
organisering i politidistriktene, oppdatere håndbok for
familievoldskoordinatorer, og å etablere en sentral kompetansegruppe i
politiet.

Han forteller at det har vært en jevn oppgang i antall tvangsekteskapssaker de siste årene og at det sannsynligvis var over 200 tilfeller i 2008. Fortsatt utgjør jenter over 90 prosent av dem som tar kontakt.

– Det skyldes at jenter er mer berørt av tvangsekteskap enn gutter, som ofte har mye mer personlig frihet i ekteskapet. Dessuten er nok grensen for å ta kontakt også høyere for gutter enn jenter, sier han.

Politiet får i økende grad henvendelser fra homofile gutter som blir forsøkt giftet bort mot sin vilje.

Faktaboks:

§ 222, 2. ledd
”For tvangsekteskap straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, utilbørlig press eller annen rettsstridig adferd tvinger noen til å inngå ekteskap. Straffen for tvangsekteskap er fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.”

Det har kun vært én domfellelse etter denne bestemmelsen. Far og bror ble i 2006 dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 6 måneder og 2 år for forsøk på å tvangsgifte sin datter og søster.