Kamp for selvstendige valg

Samfunnsstiftelsen Ungdom mot vold ønsker å øke bevisstheten rundt valg av livspartner. De mener at klare og tydlige holdninger er viktige i arbeidet mot tvangsekteskap. 
Koubang Mbilase Enyam
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

Ungdom mot Vold (UmV) jobber forebyggende for å ta tak i utfordringer barn og unge opplever. Arbeidet deres mot ekstrem kontroll (innforstått tvangsekteskap) har omfattet både gutter og jenter i Oslo og Akershus-skolene. 

– Vårt arbeid med guttene startet da en av minoritetsrådgiverne på en av skolene vi samarbeider med for noen år tilbake erfarte at vi hadde en kommunikasjonstilnærming som kunne være nyttig i det forebyggende arbeidet mot tvangsekteskap sier nestleder og fagansvarlig i UmV, Kemal Yaldizli. 

Behov for innsikt
UmV har utviklet et program som heter Kognitiv Atferdsmestring i Praksis (KAMP) for både gutter og jenter i arbeidet mot tvangsekteskap. De har som mål å forebygge at unge mennesker blir utsatt for eller utsetter andre for et ekstrem sosialt press i deres valg. I 2013 har UmV i samarbeid med en av minoritetsrådgiverne arbeidet med å videreutvikle gjennomførte gruppesamtaler, slik at jentene og guttene i fellesskap får drøftet ulike problemstillinger knyttet opp mot sosial kontroll og hva som skal til for at de skal de klare å ta selvstendige valg.

– Bakgrunnen for dette er at samtidig som guttene har vært i samtale med UmV, har jentene hatt samtaler med minoritetsrådgivere. Sammen med minoritetsrådgiveren ønsker vi i denne forbindelse å bidra med kompetanseutvikling for gode måter å gå frem på, sier Yaldizli.

– Finnes det mørketall når det gjelder tvangsekteskap i Norge? 

– Etter vår erfaring er problemet med at unge blir utsatt eller utsetter andre for sosial kontroll i valget av ektefelle meget stort, påpeker han.

Langt mer utbredt
Klare og tydelige holdninger mot tvangsekteskap er viktig i ungdomsmiljøene slik at ungdom i risikosonen for tvangsekteskap blir klar over egen situasjon. 

– Det er viktig at de agerer og søker hjelp fra IMDI, barnevernet og andre aktører. Vi erfarer at ungdommene har vanskeligheter med å skille mellom hva som er ment som råd og hva som er press. Noen tenker at de ikke har noe valg. Sett i denne sammenheng så kan vi si at tvangsekteskap er langt mer utbredt enn det man får inntrykk av sier Yaldizli. 

Resultater 
Ungdom mot Vold har sammen med en rekke andre organisasjoner fått penger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 350 000 kroner er blitt bevilget organisasjonen for å støtte arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og ekstrem sosial kontroll. 

– Midlene er hovedsakelig fordelt på gjennomføring av gruppesamtalene, individuelle samtaler og felles samlinger, prosessrapportering og reisevirksomhet. I tillegg kommer administrative oppgaver, blant annet planlegging, organisering, forberedelse og etterarbeid, møtevirksomhet internt og eksternt, forklarer han.

Resultatet for 2013 foreligger ikke på nåværende tidspunkt, men responsen på brukerundersøkelsene så langt viser som tidligere år høy score på tilfredshet.

Ungdom mot Vold har tidligere blitt hedret med ”Den kriminalitetsforebyggende pris” (2001) av Justis- og politidepartement for god innsats i det kriminalitetsforebyggende arbeid i samfunnet, samt andre priser som Stiftelsen Unis Skadevernprisen (1997), Klar Tale-prisen (1999) og Scheiblers Legat Hederspris (1998).