Partienes polske løsninger

Stortingsgruppene til samarbeidspartiene Frp, Høyre, KrF og Venstre er enige om å be regjeringen gjennomgå retningslinjene for uttak av kvoteflyktninger.
Språk er nøkkelen til integrering. Dette er alle partiene enige om. På hvilken måte språkopplæring for arbeidsinnvandrere skal bedres, er det imidlertid uenigheter om. 
0Shares

I artikkelen “Språkbarrieren hindrer integrering av polakker” i denne utgaven av Utrop etterlyser Eugene Guribye, forskningsleder for innovasjon i offentlig sektor i Agderforskning, en mer aktiv inkluderingspolitikk. Marta Bivand Erdal, seniorforsker i PRIO, trekker fram språk som en viktig faktor for å inkluderes i samfunnet, og at mangelen på språkopplæring hindrer polakker i å integrere seg i det norske samfunnet. 

Utrop har spurt alle partiene hva de mener bør gjøres for å løse integreringsutfordringen, særlig når det kommer til språkbarrieren.  

Arbeiderpartiet
Partileder Jonas Gahr Støre mener den største integreringsutfordringen for arbeidsinnvandrere er at de blir henvist til B- og C-laget.

Utrop har spurt alle partiene hva de mener bør gjøres for å løse integreringsutfordringen, særlig når det kommer til språkbarrieren.

– De får ofte ikke mulighet til å jobbe sammen med andre norske arbeidstagere, noe som gjør det vanskelig for dem å lære seg språket, sier Støre. 

Han trekker fram de tre gruppene som utsettes for flest arbeidsulykker, og deriblant finner man dem som ikke behersker språket. 

– For å bedre arbeidssituasjonen for arbeidsinnvandrere, har vi satt i gang flere tiltak for at faste ansettelser skal erstatte midlertidige ansettelser. Vi trenger fagarbeidere og faste ansatte. Dette er ikke for å ekskludere arbeidstagere, det er for å løfte dem inn i arbeidslivet, sier han. 

Støre legger til at det ellers må stille høyere krav til norsk, noe Arbeiderpartiet ønsker å gjøre ved å bruke flere midler på språkopplæring. De har eksempelvis foreslått å vie fem millioner mer til slike formål. 

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet mener hver enkelt har ansvar for å lære seg språket og integrere seg i det landet man oppholder seg i.

– Man kan eksempelvis selv melde seg på språkkurs, noe mange også gjør. Vi vil imidlertid styrke språkopplæringen i barnehagen da det er særlig viktig at barn behersker norsk da de begynner i skolen, uttaler partiet. 

Miljøpartiet De Grønne
For De Grønne er det viktig å legge til rette for arbeidsinnvandrernes fullverdige samfunnsdeltagelse. 

– Derfor har vi foreslått på Stortinget at Norge, på lik linje med andre nordiske land, skal åpne for doble statsborgerskap og dermed stemmerett. Jeg synes det er udemokratisk at folk som har bodd her i mange år må gi slipp på sitt opprinnelige statsborgerskap for å få stemmerett i Norge. Det å holde folk utenfor påvikrningsmuligheter bidrar ikke til integrering, sier Une Bastholm, nasjonal talsperson for MDG. 

Når det kommer til språkopplæring, mener Bastholm det er en utfordring at det er vanskelig for høyt utdannede arbeidsinnvandrere å finne norskkurs for viderekomne på høyere nivåer. 

Sosialistisk Venstreparti
– Arbeidsinnvandrere er en stor gruppe innvandrere i Norge som i realiteten ikke har noe tilbud. Mange ender opp med å bosette seg fast i Norge, det gjelder kanskje spesielt polakker, og da bør de få mulighet til å bli en integrert del av samfunnet vårt, sier Karin Andersen, førstekandidat i Hedmark og kommunalpolitisk talsperson for SV. 

For å sikre integreringen av arbeidsinnvandrere må det tilbys språkopplæring og videreutdanning. 

– SV vil lage en startpakke for arbeidsinnvandrere med informasjon om rettigheter og plikter på språk de forstår, og gi dem tilbud om norskundervisning. Opplæringen må være fleksibel slik at de som er i arbeid kan kombinere norskundervisning og jobb. En slik ordning vil også kunne føre til mindre arbeidslivskriminalitet, og bidra til å hindre sosial dumping. Jeg mener vi må få på plass at den som tar inn arbeidskraft, også bør forpliktes til å tilby norskopplæring, sier Andersen. 

Rødt
Rødt ønsker fullverdig norskopplæring for alle innvandrere, inkludert arbeidsinnvandrere. I tillegg ønsker vi gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinstitusjoner.  

Senterpartiet
– Polakker utgjør en stor innvandrergruppe i Norge som ofte blir glemt i integreringsdebatten. Mange polakker ønsker å lære seg språket, men siden de verken er pålagt eller får dekket utgiftene, blir det en prioriteringssak for den enkelte, sier Aisha Naz Bhatti, førstekandidat til Senterpartiet i Oslo. 

Hun mener det blir for kostbart og omfattende å skulle forlange at alle arbeidsinnvandrere skal få språkopplæring.

– EØS-borgere har sine rettigheter til sosiale ytelser, helse og utdanning fastsatt gjennom EØS-avtalen. Vi er ellers positive til initiativ fra frivillige organisasjoner som organiserer språkopplæring og andre gode tiltak for å inkludere polske arbeidsinnvandrere i det norske samfunnet, sier Bhatti. 

Venstre
På vegne av Trine Skei Grande oversendes følgende kommentar:

– Språk er nøkkelen til god integrering, og det er uheldig at ikke alle innvandrere får et godt tilbud om norskopplæring, sier leder i Venstre Trine Skei Grande.

Partiet er opptatt av at flere skal få tilbud om norskopplæring. Gjennom bedre metoder mener Grande man må se på muligheten for å gi norskopplæring til flere.  

– Hele voksenopplæringen må gjennomgås, og det bør da vurderes om vi kan lage mer målrettede opplegg for arbeidsinnvandrere og deres familier, sier hun. 

Høyre og KrF hadde ikke mulighet til å svare på forespørselen.