Forskjell på menneskehandel og menneskesmugling

Menneskehandel omfatter det å utnytte andre i prostitusjon eller for andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed land eller for å fjerne deres organer – ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd. Denne er regjeringens definisjon på menneskehandel.

Menneskesmugling er derimot et resultat av en avtale mellom den som smugles og en asylsøker eller innvandrer som på ulovlig vis vil inn i et fremmed land.

Offeret for menneskehandel er personen som utnyttes. Falske løfter om et bedre liv fører ofre for menneskehandel over landegrenser. Mange tror de skal arbeide i serviceyrker, som hushjelper eller modeller. Noen vet at de skal inn i sexindustrien, men de vet ikke at de vil få lite eller ingen betaling. De vet ikke at trusler, vold, fratakelse av bevegelsesfrihet og råderett over egen kropp kan bli en del av hverdagen.

Spørsmålet om en kvinne bevisst har valgt eller samtykket til prostitusjon er irrelevant i forhold til definisjonen av menneskehandel. Dersom hun har blitt utnyttet ved hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd, er hun per definisjon et offer for en kriminell handling.

En 16 år gammel jente ble satt til prostitusjon i Trondheim, og flere kunder har kjøpt seksuelle tjenester. I følge politiet er det indikasjoner på at østeuropeisk halliker står bak organiseringen.

Regjeringens har kommet med en egen handlingsplan mot menneskehandel, og det er satt i verk flere tiltak.

De flest asylsøkere kommet til Norge og Europa gjennom å benytte seg av menneskesmuglere. Ofte er det den eneste måten forfulgte mennesker kan komme seg ut av sitt hjemland og til et tryggere land.

I et lovforslag som ble oversendt til Stortinget i fjor foreslår regjeringen å gjøre det enklere å straffe personer som hjelper utlendinger ulovlig inn i Norge. Den foreslåtte lovendringen innebærer at det ikke lenger er et vilkår for å straffe bakmenn at de har hatt ”vinnings hensikt”. Regjeringen har i midlertidig et unntak i loven som mange kanskje ikke kjenner til. Regjeringen åpner for unntak fra straff i tilfeller der den som er hjulpet inn i Norge har et reelt behov for beskyttelse, og der Norge i tillegg er det første trygge land asylsøkeren bringes til.

I følge rapporten fra PRIO er det misvisende å hevde at menneskesmugling som sådan «representerer en kynisk utnyttelse av mennesker i nød» slik mange politikere hevder. «Offeret» for menneskesmugling er kanskje staten som får sine innvandringsbestemmelser krenket og et stort antall asylsøknader til behandling.

Det er derfor svært viktig at regjeringen skiller tydelig mellom menneskesmugling og menneskehandel i sin kamp mot organisert kriminalitet.