Uten­lands­klin­gen­de navn fikk mest stryk

Oslo-kan­di­da­ter til Stor­tin­get med navn som klin­ger uten­landsk, ble strøket mest av sine egne vel­ge­re.
221Shares

Ved stor­tings­val­get har man mu­lig­he­ten til å end­re på stem­me­sed­de­len.

Hvis man ikke li­ker en kan­di­dat, kan man stry­ke ved­kom­men­de. Man har også mu­lig­he­ten til å end­re rek­ke­føl­gen. For­må­let med det­te er at vel­ge­re skal få på­vir­ke hvil­ken kan­di­dat de øns­ker å sen­de til Stor­tin­get.

Les mer i ao.no