SSB:

Færre på heltid blant innvandrere

Tall viser at innvandrere fra blant annet Asia, Afrika etc. er overrepresentert i yrker der deltid generelt er mye utbredt og kvalifikasjonskravene er lave.
Foto: Hiroyuki Takeda (Flickr)
Innvandrere fra blant annet Asia, Afrika og Latin-Amerika har lavere andeler i heltid enn lønnstakere ellers i befolkningen, viser ny SSB artikkel.

I en artikkel publisert fra SSB i dag, kommer det frem innvandrere fra blant annet Asia, Afrika og Latin-Amerika jobber mindre heltid enn befolkningen ellers. Dette gjelder både kvinner og menn. Mange av disse innvandrerne arbeider i typiske deltidsyrker. Når det tas hensyn til dette, minsker forskjellene mye.

68,8 prosent av mennene fra den overnevnte innvandrergruppen jobber heltid. Det er 15 prosentpoeng lavere enn hos mannlige lønnstakere i majoriteten hvor 83,2 prosent jobber heltid. Innvandrermenn fra EØS-landene har på den annen side en tilsvarende differanse på knappe 4 prosent.

Blant kvinner er det omtrent det samme mønsteret. Innvandrerkvinner fra Afrika, Asia etc.  har omtrent 50 prosent i heltid mot 62,3 blant kvinnelige lønnstakere i majoriteten. Kvinnene fra EØS-landene får med sine 58,8 prosent i heltid samme differanse i forhold til majoriteten som EØS-mennene.

Det er ellers tydelige kjønnsforskjeller i andel som jobber heltid. Disse er omtrent like store i alle tre befolkningsgrupper, det vil si 20 prosentpoeng i menns favør. Majoritetsbefolkningen skiller seg med andre ord ikke ut fra de andre to innvandrergruppene når det gjelder forskjellen mellom menn og kvinners heltidsandeler.

Videre viser artikkelen at innvandrere fra Asia, Afrika etc. er overrepresentert i yrker der deltid generelt er mye utbredt og kvalifikasjonskravene er lave. Denne skjeve yrkesfordelingen påvirker andelen i heltid blant disse innvandrerne. Når det korrigeres for ulik yrkesfordeling, reduseres forskjellene i heltidsandel mellom innvandrerne og majoriteten ganske mye.

SSB presiserer at yrkesfordelingen blant innvandrerne må ellers ses på bakgrunn av at over 40 prosent i den overnevnte gruppen kun har grunnskole som eneste fullførte utdanning.

Andel som tar utdanning blant de deltidsarbeidende er omtrent lik mellom innvandrere fra Asia, Afrika etc. og majoriteten.

Asia, Afrika etc. omhandler landgruppene Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS.