Helsemyndighetene vil ha innvandreres kreftdata

Landet en person er født i har sammenheng med kreftforekomst, men i mangel på data om de kreftrammedes fødested har Kreftregisteret slitt med å forklare en del av utviklingen
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at Kreftregisteret skal få publisere tall for hvor mye kreft det er i de ulike innvandrergruppene.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å endre kreftregisterforskriften slik at Kreftregisteret skal kunne registrere og behandle opplysninger om de registrertes fødeland, melder Dagens Medisin.

Kreftregisteret har tidligere etterlyst dette, og påpekt at vi i dag har liten kunnskap av forekomst av kreft i innvandrergrupper.

Nå har forslaget vært ute på høring, og blant de 26 instansene som har svart, er nær alle positive. Legeforeningen, Folkehelseinstiuttet, Kreftforeningen, Norges forskningsråd og Oslo universitetssykehus er blant dem som stiller seg bak forslaget.  

Bare Norges Farmaceutiske forening er kritisk – og begrunner det med at de er usikre på om fødeland er en presis nok variabel til å belyse mulige årsakssammenhenger mellom bakgrunn og kreftforekomst.

Håper på endringer
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til Dagens Medisin at de nå går gjennom høringssvarene og vurderer om forskriften skal endres.

– Det er veldig gledelig at høringssvarene er positive. Vi håper at vi får denne forskriftsendringen og at den kan tre i verk raskt, sier Giske Ursin til Dagens Medisin.

Hun viser til at Kreftregisteret i dag ikke kan lage statistikk på kreftforekomst eller oppmøte til screeningprogram blant innvandrergrupper.

– Vi har gjort dette gjennom forskningsprosjekter de siste årene, men dette er noe vi bør følge med på kontinuerlig. Ved å følge med på kreftforekomst i ulike grupper og oppmøte til screeningprogram, kan man utvikle tiltak for eksempel for å bedre oppmøte til mammografiscreening i enkelte innvandrergrupper, sier Ursin.