Nå får politiet mer informasjon om asylmottaksbeboere

Justisminister Tor Mikkel Wara vil at slekt og venner skal ha plikt til å melde fra hvis de vet om planlagte tilfeller av kjønnslemlestelse.

Vedtaket innebærer at Justis- og beredskapsdepartementet kan gi generelle instrukser om blant annet pålegg om meldeplikt og bestemt oppholdssted i sikkerhetssaker.

– Vi har behov for kontroll i utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser. Disse endringene styrker muligheten for politisk ansvar og kontroll med sikkerhetssaker, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara til regjeringen.no.

Lovforslaget gir politiet tilgang til opplysninger om asylsøkere i mottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Forslaget innebærer at politiet, etter skriftlig anmodning og uten hinder av taushetsplikt, skal få utlevert opplysninger om navn, fødselsdato og nasjonalitet til nåværende og tidligere beboere i asylmottak og omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere, når dette er nødvendig for politiets oppgaver etter utlendingsloven eller oppgaver knyttet til politimessige formål.

Endrer utlendingsloven
Utlendingsloven er også endret slik at politiet i større grad kan få opplysninger om beboere i asylmottak.

– Det er helt nødvendig at politiet har tilgang til opplysninger om alle som til enhver tid bor i asylmottak i Norge. Det gjør det lettere å sikre en god utlendingskontroll knyttet både til etterforsking og forebygging av straffbare handlinger. I tillegg bidrar dette til styrket sikkerhet og beredskap, sier Wara til regjeringen.no.

Klikk her for å lese lovforslaget