UDI har inngått avtaler om inntil 20.000 nye beredskapsplasser

Direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre.

Akuttinnkvarteringer er et midlertidig botilbud til asylsøkere i perioder med store eller raske ankomster, og der det ikke er mulig å få på plass ordinære mottak raskt nok eller i stort nok omfang.

– Det har vært en jevn økning i ankomster fra august, og det kommer nå over 1000 asylsøkere ukentlig. Belegget i våre mottak har økt med nesten 6000 beboere siden juni. Så på tross av at kommuner bosetter i raskt tempo har UDI behov for å øke mottakskapasiteten, opplyser direktør for Mottak og Retur, Borghild Fløtre.

Det etableres i første omgang 1200 plasser gjennom avtaler med fire leverandører i tre ulike regioner; Vest, Midt-Norge og Nord.

UDI har inngått avtale om etablering av akuttinnkvarteringer i Bergen, Voss, Rauma og Bødø. Dette er plasser som skal være etablert allerede i løpet av november.

I region Vest vil det totalt komme 432 nye plasser. 102 av disse etableres av Calmar Eiendom 3 AS i Kong Oscarsgate 22 i Bergen innen 1. november. Disse plassene kommer i tillegg til de i dag 148 plassene som er i Kong Oscars gate 29 og 44 i dag.

I tillegg etablerer Sana Mottaksdrift 330 plasser i Uttrågata 42 og Vikjavegen 970-978 i Voss Herad. De 100 første plassene skal være på plass fra og med 1. november, mens de øvrige 230 plassene skal være i drift innen 1. desember.

I Midt-Norge skal det etableres det nå 400 plasser i Rauma kommune, nærmere bestemt i Isfjorden der Isfjorden Turisthotell og Motell i Ørjavegen starter opp akuttinnkvartering på nytt, og det allerede innen 1. november

I region Nord vil det etableres 220 plasser i Bodø i regi av Mottaksdrift NOR på Bodøsjøen Camping derav de 100 første plassene skal være i drift innen 1. november og 120 plasser innen 1. desember.

UDI forventer også å utløse ytterligere 1500 plasser med bakgrunn i det økte behovet.

– UDI er klar over at det for noen kommuner vil være krevende å få en akuttinnkvartering som skal opprettes på så kort varsel, og vi prioriterer høyt en god dialog med vertskommuner og stiller gjerne i møter med kommunene der det er ønskelig. UDI følger også opp akuttinnkvarteringene jevnlig i kontraktsperioden, opplyser Fløtre.

Det gis økonomisk støtte til som skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter til de tjenester de skal yte. Videre er det også krav til bemanning, informasjon og aktiviteter for beboerne mens de bor på akuttinnkvartering. Helse- og skoletilbud vil være kommunens ansvar.