SV vil ha human utlendingslov

- Det viktigste med den nye utlendingsloven er å få flyktningepolitikken i samsvar med anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, sier Stortingsrepresentant Heikki Holmås.

SVs landsstyre mener arbeidet med en ny utlendingslov må resultere i bedre rettsikkerhet for dem som har behov for beskyttelse i Norge, og bedre muligheter for familieliv og for besøk for folk som bor i Norge. Samtidig må Norges behov for arbeidskraft ivaretas. Barnekonvensjonene og hensynet til barns behov skal være et grunnleggende hensyn og gjennomsyre loven.

– Den nye loven må ha et klart fokus på å sikre en human, solidarisk og rettssikker flyktning- og aslypolitikk. Vi må sørge for at mennesker som er utsatt for kjønnsbasert forfølgelse får en reell mulighet til asyl i Norge. Situasjonen for de ureturnerbare asylsøkerne er fortsatt uverdig i dag. Den nye loven må også sikre barns rettigheter på en helt annen måte enn i dag. Barnekonvensjonen skal ha forrang for norsk lov og hensynet til barns beste må gjennomsyre den nye loven, sier Holmås.

– Det er noen fakta vi i Norge nå må ta innover oss: 12.000 nordmenn gifter seg med utlendinger hvert år. Nesten 10% av landets innbyggere har utenlandsk bakgrunn og svært mange nordmenn har familie og venner bosatt i utlandet. Vi kan ikke lenger ha en utlendingslov som er laget for å holde folk ute, vi må ha en lov som gjør at det er mulig å ha et vanlig familieliv med besøk fra familie og venner fra utlandet uansett hvilket land man kommer fra. Vi må få en skikkelig gjennomgang av visum-reglene for å få til dette, sier Holmås. Han er også svært skeptisk til innføring av aldersbegrensninger når det gjelder giftemål med utlendinger.

– Jeg er dypt uenig i at man skal ha en annen aldergrense for giftemål med utlendinger enn den gjengse aldergrensen på 18 år. Innføringen av dette i Danmark ble begrunnet med at det skulle hindre tvangsekteskap. Undersøkelser har imidlertid vist at loven ikke har hatt noen innvirkning på antall tvangsekteskap. Det eneste den har ført til er at det har blitt mindre innvandring til Danmark. Landet har dessuten fått sterk kritikk for innføringen av aldersgrense både frå Europarådet og FN, avslutter Heikki Holmås.