-Statskirkeordning må avvikles

I en felles uttalelse uttrykker Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) at tiden er moden for å avvikle dagens statskirkeordning.

STL, der blant annet Den norske kirke og Human-Etisk Forbund er representert, mener at dagens relasjon mellom staten og Dnk er problematisk i forhold til de menneskerettslige prinsippene som Norge er forpliktet på. STL mener at dagens ordning ikke sikrer likebehandling mellom tros- og livssynssamfunn i Norge og fratar kirkens legitime krav om indre selvstyre. Derfor går STL inn for endring av Grunnloven.

– Forholdet mellom staten og kirken angår også statens forhold til de øvrige tros- og livssynssamfunnene. Regjeringen har lagt vekt på å være lydhør i forhold til tros- og livssynsmangfoldet i Norge. Derfor er vår oppfordring til regjeringen at man tenker prinsipielt over hvilke hensyn en demokratisk stat må ta for å oppfylle sine menneskerettslige forpliktelser ovenfor minoritetene, i følgeen pressemelding fra STL.

STL mener at dagens relasjon mellom staten og kirke er problematisk i forhold til de menneskerettslige prinsippene som Norge er forpliktet på. STL anbefaler derfor at relasjonen mellom stat og kirke blir endret.