–Statskirken i strid med menneskerettighetene

0Shares

Dette skriver Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) i høringssvaret til Kultur-og kirkedepartementet. SMR er oppnevnt som nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge.

-Den mellomløsningen som Gjønnes-utvalget skisserte i sin innstilling, en såkalt ”lovforankret” kirke, er i bedre harmoni med menneskerettighetene, hevder SMRs direktør, professor Geir Ulfstein.

– Men også denne løsningen er problematisk i forhold til likeverdig behandling i praksis av tros- og livssynssamfunn i Norge. En selvstendig kirke er den ordningen som best ivaretar de kravene som menneskerettighetene stiller, og bør være den ordningen som norske myndigheter etablerer.

SMR hevder videre at betegnelsen ”folkekirke” knyttet til det etablerte navnet ”Den norske kirke” er uheldig rent menneskerettslig. Begrepsbruken kan bl.a. bidra til å sementere oppfatningene om at Den norske kirke skal inneha en særstilling i det norske samfunnet. Slike oppfatninger kan også gi signal om at medlemmer av andre trossamfunn ikke er en del av det norske folk. SMR anbefaler at betegnelsen ”folkekirke” ikke knyttes opp til den eventuelt nyordnede norske kirke.