Skeptisk til stadige reformer av veldferd og integrering

0Shares

I Soria Moria-erklæringen er det nedfelt at regjeringen vil vurdere endringer i innretningen på integreringstilskuddet for å stimulere aktive integreringstiltak i kommunene. Etter en anbudskonkurranse ble Telemarksforskning – Bø tildelt oppdraget med blant annet å gjennomføre en slik vurdering.

I sin oppsummering er Telemarksforskning skeptisk til hyppige omlegginger av integreringstilskuddet. Det har nylig blitt gjennomført omlegging av flere ulike ordninger som påvirker integreringsarbeidet i kommunene. Eksempler på dette er: Endring i tilskudd til norsk og samfunnskunnskap, endret håndtering av bosettingsordningen, herunder færre bosettingskommuner, innføring av obligatorisk introduksjonsordning, samt NAV- reformen. Dette er betydelige reformer, alle er ikke fullt ut implementert, og den samlede effekten er derfor ikke kjent enda.

– Jeg vil nå vurdere de forslag og konklusjoner som ligger i rapporten fra Telemarksforskning og har nedsatt en arbeidsgruppe der også KS er representert, for å gjennomgå forslagene, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

Arbeidsgruppen har frist til 15. juni 2007. Rapporten peker blant annet på at det kan være hensiktsmessig å se eventuelle omlegginger av integreringstilskuddet i sammenheng med innretningen på tilskudd til norsk og samfunnsfag for voksne innvandrere. Etter omleggingen av tilskudd til norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i 2005, er det flere små og mellomstore kommuner som melder om at denne ordningen er underfinansiert. Denne problemstillingen skal arbeidsgruppen utrede særskilt, sier statsråd Hanssen