«Sterkere vektlegging» av barns tilknytning til Norge

– Regjeringen har besluttet å foreta en endring i utlendingsforskriften som skal gjøre det lettere for barn med lang botid å få oppholdstillatelse, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Barn som av ulike årsaker har bodd i Norge over lang tid, etter å ha søkt asyl eller oppholdstillatelse på annet grunnlag, kan ha fått en tilknytning til landet som jeg mener bør tillegges større vekt enn i dag, sier statsråden.

Etter den nye forskriftsbestemmelsen skal det foretas en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor barns tilknytning til riket skal tillegges særlig vekt. Lang oppholdstid vil ikke uten videre tilsi sterk tilknytning, og det må blant annet ses hen til barnets alder i oppholdsperioden. Et barn i skolepliktig alder vil for eksempel lettere opparbeide tilknytning til Norge enn et barn som har bodd her i sine aller første leveår.

Bestemmelsen planlegges å tre i kraft 1. mai 2007.