Manglende mangfold i regjeringen og fagbevegelsen

På Norsk tjenestemannslag (NTL) sitt dagsseminar ble det nylig påpekt at regjeringen har feilet når det gjelder ansettelser av personer med flerkulturell bakgrunn. Fagbevegelsen ble også kritisert. Politisk rådgiver ved Arbeids- og inkluderingsdepartmentet, Hadia Tajik, var tilstede for å forsvare regjeringens innsats.

Regjeringen vil øke andelen personer med ikke-vestlig bakgrunn i statsadministrasjonen og i heleide statlige selskaper. Men foreløpig er det blitt mest ord og lite handling.

NTLs fylkesutvalg i Oslo inviterte nylig til dagseminar om status for dette arbeidet. Rundt 60 NTLere hadde funnet veien til auditoriet på Stortinget der det en hel dag ble fokusert på mangfold og integrering.

Det var en spent, men svært engasjert politisk rådgiver i Arbeids- og integreringsdepartementet, Hadia Tajik (Ap), som skulle forsvare det Regjeringen har gjort for blant annet å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn i statlig sektor. Hun roste først LO, og særlig NTL for å ha satt dette på dagsordenen, og for å ha deltatt aktiv i utformingen av Regjeringens politikk på området.

Tajik arbeidet som journalist før hun nylig ble hentet inn som rådgiver for statsråd Bjarne Håkon Hanssen, og hun er glad for selv å få muligheten til å påvirke samfunnsutviklingen. Hun understreket at det er et viktig politisk mål å få flere med innvandrerbakgrunn inn på arbeidsmarkedet, men tror også det er et positivt konkurransefortrinn i et mer internasjonalt samfunn.

Det er i dag et godt arbeidsmarked i Norge med stadig økt sysselsetting, men fortsatt er det tre ganger høyere arbeidsledighet blant innvandrere. Særlig er Hadia Tajik bekymret for innvandrerkvinnene. Hun definerer ”innvandrerbefolkningen” som personer med to utenlandskfødte foreldre, og skiller mellom dem som selv har innvandret og de som er født i Norge av to utenlandske foreldre.

Ifølge Regjeringen er det 387 000 personer som utgjør innvandrerbefolkningen og 68 200 personer er etterkommere. Hele 74 prosent av innvandrerbefolkningen har ”ikke-vestlig bakgrunn”.

Tiltak som allerede er innført er at minst en kvalifisert person med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn skal innkalles til jobbintervju. Dessuten har statsråden utfordret ledere i 32 heleide statlige virksomheter til å være offensive på inntak av innvandrere.

Hadia Tajik trakk særlig fram Ullevål universitetssykehus, Oslo Sporveier og Ringnes As som bedrifter som blant annet har en bevisst lederrekruttering for folk med ikke-vestlig bakgrunn. Ved Ullevål har hver femte arbeidstaker innvandrerbakgrunn.

Fra nyttår ble statlig forvaltning og helseforetak pålagt å utarbeide konkrete planer med mål for å rekruttere flere innvandrere. Den politiske ledelsen har også hatt møte med store, private bedrifter om dette fordi det i statens eierskapspolitikk står tydelig at norske selskaper skal være bevisst på dette i forhold til rekruttering.

Halvorsen trakk også fram at det kun var fem representanter med flerkulturell bakgrunn på Arbeiderpartiets landsmøte nylig, og at det på LO-kongressen var enda færre.

I sin innledning trakk han fram flere eksempler på flaskehalser i bevegelsen, som Forskningsstiftelsen Fafo tidligere har påpekt, og som gjør det vanskelig å lykkes med integrering og rekruttering.

– Lokale initiativ fanges ikke opp av forbundene eller LO. Innsatsen er fragmentert og læringseffekten liten. Forbundene skylder på manglende etterspørsel lokalt – og lokalt skylder man på manglende retningslinjer fra forbundene. Ansvaret pulveriseres og resultatet er i mange tilfeller handlingslammelse, sa han. Han gjentok også Fafo-forsker Monica Lunds forslag til hva som må til for å få en mer flerkulturell fagbevegelse: ”Dersom innvandrere skal få plass i fagbevegelsens organer, må etniske nordmenn i større grad være villige til å tre tilbake.” 

Det ble en god diskusjon om hvordan fagbevegelsen bør starte med å feie for egen dør.

NTLs fylkesutvalg i Oslo har mange aktive medlemmer som arbeider med dette. I midten av april fremmet fylkesutvalget et forslag i LO Oslo sitt årsmøte om at de ønsket at LO-forbund skal jobbe aktivt for å sikre at ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere kommer inn og får verv i fagbevegelsen. Det var et omfattende forslag. Bjørn Halvorsen er litt skuffet når han forteller hva som ble utfallet.

– Vi prøvde å levere et bra forslag, men ble avspist med tre små setninger om at LO i Oslo skal arbeide for at flere med ikke-vestlig bakgrunn blir organiserte og blir tillitsvalgte, og at de skal sette dette på dagsorden, sa Halvorsen.