30 tiltak mot tvangsekteskap

0Shares

– Tvangsekteskap er lovbrudd i Norge og et overgrep mot den enkeltes rett til selv å velge ektefelle. Regjeringens nye satsing i arbeidet mot tvangsekteskap omfatter 30 tiltak. Tiltaksprogrammet skal vurderes jevnlig. Vi ønsker at dette skal være et aktivt redskap, der effekten av virkemidlene evalueres løpende og eventuelt suppleres, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Styrking av krisehjelp, strammere regler, fokus om problematikken i utdanningssektor, kompetanseheving i offentlige etater og hjelpeapparat, informasjon og holdningsskapende arbeid og internasjonalt samarbeid er hovedsatsingsområdene.

– Et viktig tiltak for ungdom som utsettes for tvangsekteskap er å avhjelpe boligsituasjonen. Jeg vil, i samråd med kommunesektoren, vurdere ulike tiltak for å finne løsninger, sier kommunalminister Erna Solberg.

Regjeringen vil også ha god kommunikasjon med de miljøene som berøres av problematikken. Statsministeren har derfor tatt initiativ til en stor dialogkonferanse 21. august 2002.

– Vi vil innføre ubetinget offentlig påtale i saker som omhandler tvangsekteskap, og presisere i straffeloven at rettsstridig tvang også omfatter tvangsekteskap. Det betyr at den skjerpede strafferammen på inntil seks års fengsel også kan komme til anvendelse for slik tvang. I tillegg ønsker Regjeringen regler for å motvirke “barneekteskap”. Dette kan skje ved å definere ekteskap med barn under en viss alder som tvangsekteskap. Vi vil utrede spørsmålet nærmere, også aldersgrensen, sier Odd Einar Dørum

-Regjeringen vil at skolen tar opp ulike aspekter ved tvangsekteskap i undervisningen i norsk og samfunnskunnskap slik at elevene vet hvilke rettigheter de har og hvor de kan få hjelp, heter det i et skriv fra Barne- og familiedepartementet.

Introduksjonsprogrammer for alle nyankomne flyktninger, kurs i norsk og samfunnsfag skal bli obligatorisk. Regjeringen skal vurdere sanksjonsmuligheter dersom kurs ikke blir fullført.

Offentlige ansatte i de største byene får tilbud om kompetanseheving på området tvangsekteskap. Dette vil gjelde sosial- og barneverntjeneste, helsestasjoner, skoler, PP-tjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien og politiet. Formålet er å gjøre dem bedre i stand til å hjelpe ungdom som trues med eller utsettes for tvangsekteskap.

Barne- og familiedepartementet: Oversikt over tiltak