Arbeidsledigheten øker

0Shares

Ledigheten blant innvandrere fra EU-landene i Øst-Europa økte med hele
5,9 prosentpoeng fra 1. kvartal 2008 til 1. kvartal 2009. Blant
innvandrere for øvrig var økningen på mellom 1,1 og 1,7 prosentpoeng.
Vesteuropeiske og nordiske innvandrerne hadde størst relativ økning i
arbeidsledighet, mens økningen i ledigheten blant afrikanske og
asiatiske innvandrere var mer moderat, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

en sterke økningen i ledigheten blant innvandrere fra EU-land i
Øst-Europa ga en andel arbeidsledige på 8,2 prosent for denne gruppen i
1. kvartal i år. Dermed har de den nest høyeste ledigheten blant
innvandrere. Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet, med
12,1 prosent. Ellers er det 7,4 prosent ledige blant innvandrere fra
Asia, 7 prosent blant østeuropeere utenom EU og 6,1 blant dem fra Sør-
og Mellom-Amerika. Innvandrere fra Vest-Europa og Norden befinner seg
fortsatt i et lavere sjikt, med henholdsvis 3,5 og 2,8 prosent ledige.

Få norskfødte med innvandrerforeldre registrert ledig

Kun 560 norskfødte med innvandrerforeldre var registrert
arbeidsledige ved utgangen av februar 2009. I aldersgruppen 15-29 år,
der vi finner de aller fleste ledige i denne befolkningsgruppen, var
ledigheten på 4,2 prosent. Dette er på eksakt samme nivå som blant
jevnaldrende i hele befolkningen.