Ønsker ikke politisk styring av UNE

0Shares

UNE har høstet kritikk fra interesseorganisajoner. En evaluering som ble gjort i perioden oktober 2001 – mars 2003 på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet påpeker blant annet partsinnsyn og uttalerett. Det ble også påpekt at mange opplevde UNEs praksis som lite konsistent, og det ble foreslått å opprette en ”stornemnd” til behandling av presedenssaker.

Arbeids – og inkluderingsdepartementet (AID) ber nå et uavhengig utvalg vurdere hvordan klagesaksbehandlingen i utlendingsforvaltningen bør organiseres for best å ivareta følgende sentrale hensyn til muligheten for politisk styring, rettssikkerhet, rask og effektiv saksbehandling og gi legitimitet.

Generalsekretær Morten Tjessem i NOAS mener at en mer politisk
styring kan bli et problem hvis enkeltsaker skal styres av dagsaktuell
politisk spill blant de politiske partiene, blant regjeringen og
opposisjonen.

– Det vil selvfølgelig kunne skade rettsikkerheten til
blant annet asylsøkere, sier han.

AID skriver i mandatet til utvlaget at Graver-kommisjonen i sin granskningsrapport (NOU 2006:14) hadde klare argumenter som talte for en større instruksjonsmyndighet når det gjelder skjønnsutøvelsen.