– Regjeringen må hindre frafall

Utdanningsforbundet ber om flere ekstratiltak for gutter med flerkulturell bakgrunn som er i faresonen for å falle fra videregående skole.

Utdanningsforbundet er bekymret over mangel
på læreplasser i videregående opplæring, og har sendt et brev til
statsråden med flere forslag til strakstiltak for å hindre frafall.

– Gjennomføringsgraden i videregående opplæring i Norge er grundig
dokumentert. Gjennom diverse forskningspublikasjoner,
utvalgsinnstillinger og stortingsmeldinger er det pekt på tiltak som
kan redusere frafallet. Frafall i videregående opplæring er et alvorlig
samfunnsproblem. Å få flere til å fullføre videregående opplæring,
krever handlekraft fra regjeringens side, skriver Utdanningsforbundet i
brevet til kunnskapsministeren.

Nødvendige tiltak for å få flere til å gjennomføre videregående opplæring er også et av Utdanningsforbundets krav til politikerne i valgkampen. Utdanningsforbundet har også utarbeidet en rapport om frafall sett fra lærernes perspektiv.