Her er Kulturdepartementets satsing på mangfold

Sneldaprosjektet som har mål å samle organisatorer og skapere mangfoldig kulturuttrykk får ingen støtte fra Kulturdepartementet.
Gjennom en påstand - "Norge som flerkulturelt land" - og 0 kroner i økning satser Kultur- og kirkedepartementet på å øke mangfoldet i kulturlivet.
0Shares

Over Kultur- og kirkedepartementets budsjett økes bevilgningen med 736,3 millioner kroner til oppfølging av Kulturløftet. Kulturløftet består av 15 konkrete løfter, og en av dem heter “Norge som flerkulturelt land.”

I 2008 ble det avsatt 10 mill kr til prosjekter med kulturelt mangfoldig dimensjon. Kulturrådet forvaltet midlene. I år er bevilgningen på 0 kr. I statsbudsjettet for 2010
heter det at regjeringen vil legge tilrette for at kunst og kulturlivet
gjenspeiler mangfoldet i det norske samfunnet og følge opp erfaringer
og tiltak fra Mangfoldsåret. Likevel er ikke kulturelt mangfold prioritert.

Her er oversikten over økningen på de ulike områdene:

Hva      Kr. i mill
Kulturløftet 736,3
Kulturskoler 40
Frivillig sektor 224,4
Ny kompensasjonsordning for moms for frivillig sektor 200
Bibliotek, språk og litteratur 58
Norsk film – 50 millioner mer i 2010 50
Utvikling og lansering av dataspill 3
Millionar meir til musikk 91
Dans 5,2
Teater 88
Den Norske Opera & Ballett 54
Region- og distriktsopera 9,4
Arkitektur, offentlig rom og billedkunst 18
Det nasjonale museumsnettverket 63
Nasjonale kulturbygg 16
Arkivformål 22
Den kulturelle spaserstokken 8
Samiske kulturformål 10
Til Den norske kirke 30
Til kulturelt mangfold 0