Flere nordmenn ønsker innstramning i asylpolitikken

0Shares

Om lag halve befolkningen mener at adgangen til opphold for flyktninger og asylsøkere bør strammes inn. Årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring viser også at andelen som er helt eller nokså enig i at innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv, gikk ned med 4 prosentpoeng fra i fjor. SSB stilte denne gang dessuten et helt nytt spørsmål om arbeidsinnvandring. To av tre sa seg enige i at arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi. Både årets og fjorårets undersøkelse ble foretatt i juli måned.

Strengere holdning i møte med asylsøkereAndelen som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, økte altså med 11 prosentpoeng. Økningen kan skyldes den sterke veksten i tallet på asylsøkere til Norge og oppmerksomheten dette har fått i media.

Sju av ti verdsetter innvandreres arbeidsinnsats
Undersøkelsen viser at sju av ti fortsatt er helt eller nokså enige i at ”innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”. 13 prosent er uenige, mens 15 prosent svarer ”både og”. I forhold til forrige års undersøkelse har det vært en nedgang på 4 prosentpoeng i andelen som er enig i utsagnet. Dette kan ha sammenheng med finanskrisen som slo inn i verdensøkonomien i september i fjor og økningen i arbeidsledigheten som fulgte. Endringen i holdningen er likevel relativt beskjeden.

Eldre og lavt utdannede mer skeptiske
Variasjonen i befolkningens holdninger følger stort sett de samme mønstrene som tidligere. Kvinner er i noen sammenhenger mer tolerante enn menn. De eldste og de lavest utdannede er mest skeptiske til innvandrere og innvandring – i år som tidligere. Bosatte i de største byene og i Akershus-/Oslo-området er gjennomgående noe mer tolerante enn bosatte andre steder i landet. Personer under utdanning er mer positive til innvandrere og innvandring enn pensjonister og trygdemottakere, mens sysselsatte befinner seg et sted mellom disse yttergruppene.

Tre av fire oppgir å ha kontakt med innvandrere. Personer med mye kontakt er mer positivt innstilt til innvandrere og innvandring enn personer med liten eller ingen innvandrerkontakt.