Vil ta Nav-penger fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

For en vellykket integrering er det avgjørende at de som skal bo i Norge, lærer seg norsk og kommer i jobb og utdanning», heter det i høringsnotatet.
Foto: Hamarregion Utvikling
Snart kan innvandrere som nekter å lære seg norsk, miste sosialstønad.

Regjeringen foreslår å endre reglene i sosialtjenesteloven slik at det innføres en plikt for kommunene til å stille vilkår om norskopplæring, dersom manglende norskkunnskaper er årsaken til at en person ikke klarer seg selv økonomisk.

– Det er ikke hjerterått, men omsorg i praksis, sier Hauglie til Nettavisen om de kommende kravene.

Forslaget skal snart ut på høring.

«Det er en vedvarende tendens til at innvandrerbefolkningen er mer avhengig av økonomisk sosialhjelp sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det er et økende språkkrav i arbeidslivet. For en vellykket integrering er det avgjørende at de som skal bo i Norge, lærer seg norsk og kommer i jobb og utdanning», heter det i høringsnotatet Nettavisen har fått tilgang til.

– Plikten gjelder dem som har vært gjennom introduksjonsprogrammet, men som fremdeles har for dårlige norskkunnskaper, sier Hauglie.

Endringen skal i første omgang gjelde stønadsmottakere under 30 år.

– Når vi innfører aktivitetsplikt for alle aldersgrupper, vil språkplikten omfatte også disse gruppene, sier Hauglie.

I fjor ble det utbetalt nærmere sju milliarder kroner i sosialhjelp i Norge. Tall fra januar viser at 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere, hvorav en overvekt kommer fra Afrika og Asia.