Faktisk.no: Ikke grunnlag for å si at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene

– Jeg sa ifra til Aftenposten at det blir feil å si det, men de ville ikke endre på det, sier SSB forsker.
Foto: Flickr.com
Det er ikke grunnlag for å si at innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene

I forrige uke kunne Aftenposten melde at «andregenerasjons innvandrere begår flere lovbrudd enn foreldrene». Bakgrunnen for påstanden var ifølge avisen nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tittelen på saken i papiravisen var «Innvandrerbarn mer kriminelle enn foreldrene» . På Aftenposten.no fikk artikkelen tittelen «SSB-tall: Andregenerasjons innvandrere begår flere lovbrudd enn foreldrene».

Nyhetsbyrået NTB fanget også opp saken, og publiserte sin egen versjon like etter Aftenposten. Her var tittelen først «Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene». Mer enn et halv døgn senere ble tittelen endret til «SSB: Innvandrerbarn er mer kriminelle enn foreldrene».

Flere medier videreformidlet NTBs sak. Blant dem var Nettavisen , ABC Nyheter , Klassekampen og det alternative nyhetsnettstedet Document.no , som ikke nevnte SSB i tittelen. Dagsavisen og Adresseavisen kjørte saken med henvisning til SSB i tittelen.

Aftenposten ble også sitert av VG , som ikke nevnte SSB i tittelen.

Men stemmer det at innvandrerbarn begår flere lovbrudd enn foreldrene? Og hva viser SSB-tallene egentlig?

SSB-tallene det vises til i sakene er et uttrekk av statistikk som Frp har bestilt. Ifølge Aftenposten har SSB aldri undersøkt sammenhengen mellom innvandring og kriminalitet like detaljert som nå.

Statistikken inneholder tall for personer som er siktet for lovbrudd. Den viser blant annet antall siktede totalt og antall siktede per 1000 blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og befolkningen forøvrig.

I tillegg viser den antall siktede innenfor forskjellige lovbruddskategorier. Innvandrergruppene er delt inn etter opprinnelsesland og aldersgrupper, mens norskfødte med innvandrerforeldre er delt inn etter aldersgrupper og foreldrenes opprinnelsesland.

I statistikken har SSB brukt sine egne definisjoner på de ulike gruppene av innvandrerbefolkningen:

SSB har brukt denne definisjonen på siktede personer:

I SSBs postjournal går det frem av de arkiverte e-postene mellom SSB og Frp at partiet bestilte statistikken i mars 2019, etter å ha vært på studietur i Danmark.

SSB spurte om Frp ville vente til september/oktober, slik at de kunne få med statistikk for 2018. Dette takket Frp nei til, fordi de ville ha leveransen ferdig i juni. Frp betalte 72 000 kroner pluss moms for tallene.

Aftenposten har intervjuet innvandringspolitisk talsmann i Frp, Jon Helgheim. Han sier at «barn av innvandrere ikke burde vært overrepresentert og mer kriminelle enn foreldrene sine».

Dette sitatet er det eneste stedet i artikkelen det er nevnt at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldre sine, utenom i tittelen. Faktisk.no har spurt Jon Helgheim om hvordan han har kommet frem til dette. Han svarer følgende i en e-post:

– Hei. Basert på tidligere erfaringer med dere, har jeg null tillit til dere som faktasjekkere. Ha en fin dag.

Når Faktisk.no spør Aftenposten om hvordan de har kommet frem til at innvandrerbarn mer kriminelle enn foreldrene, viser de til utdrag fra saken som ble publisert i Aftenposten. I tillegg legger de ved regnearket med statistikk som Frp fikk av SSB.

Aftenpostens artikkel viser til tall som sammenligner innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen i aldersgruppen 15 til 35 år. En av grafene i saken viser antall siktede per 1000 i hver av disse gruppene:

Overskriften på Aftenposten-artikkelen sier at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene.

Dette er det ikke mulig å slå fast basert på tallene Frp har bestilt fra SSB:

SSB-rådgiver Sigmund Book Mohn står bak tallmaterialet som SSB har laget. I en e-post til Faktisk.no skriver han:

– Skulle man gjort en faktisk tilnærming til spørsmålet om generasjonsforskjeller, kunne man også tatt med at ratene for alle befolkningsgruppene har gått betydelig ned siden årtusenskiftet. Raten for norskfødte med innvandrerforeldre i 2015, justert for alder, er relativt på linje med innvandrere i 1995, skriver Mohn.

Heller ikke SSBs egen omtale av tallene sier noe om at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene. Vi finner ikke noe om foreldre i tabellene som er publisert på SSBs nettsider, eller i regnearket som er sendt til Frp.

Mohn fra SSB mener det ikke er riktig å si at såkalte andregenerasjons innvandrere begår flere lovbrudd enn foreldrene, utover at ungdommer i snitt alltid har vært mer kriminelt belastet enn middelaldrende.

– Det er ingenting i våre tall som viser dette. Vi har ikke undersøkt det, sier Mohn til Faktisk.no.

Skulle man funnet ut om påstanden stemmer, måtte man ha trukket ut foreldrene til de siktede i gruppa «norskfødte med innvandrerforeldre», og sammenlignet dem med barna. Helst burde man også målt foreldrene på det tidspunktet de var like gamle som barna er nå. Dette har SSB altså ikke gjort.

– Jeg sa ifra til Aftenposten at det blir feil å si det, men de ville ikke endre på det, sier Mohn.

Faktisk.no har sett nærmere på regnearket SSB leverte til Frps stortingsgruppe i juni i år, som også Aftenposten hadde tilgang på. Tallene i dette er identiske med dem som er publisert på SSBs nettsider, men arket inneholder også en fane med tittelen «Kommentarer».

SSB har blant annet følgende kommentar til tallene:

– Sammenligninger basert på rater for hele befolkningen eller en større delgruppe (menn mellom 15 og 35), vil kunne fungere for grupper som ikke skiller seg veldig, men ikke for grupper med veldig spesiell sammensetning, slik som norskfødte med innvandrerforeldre.

Dette utdypes med at det er få norskfødte med innvandrerforeldre som er over 35, og for enkelte land også få over 20 år. Samtidig er det mange som er under 10 år gamle.

Mohn i SSB påpeker overfor Faktisk.no at en konsekvens av dette er at antall siktede per 1000 blant norskfødte med innvandrerforeldre blir for lav hvis man ikke justerer for alder, siden folk som er under ti år gamle, sjelden siktes i kriminalsaker.

I ujusterte tall er det 13,4 siktede per 1000 blant norskfødte med innvandrerforeldre, mot 12,1 for nordmenn og 19,7 for innvandrere.

Hvis man ser på alder, er det store forskjeller mellom innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre:

I kommentarene som er lagt ved tallene Frp fikk, advarer SSB mot å bruke aldersgruppen 15-35 år til å se på norskfødte med innvandrerforeldre:

– (…) det er veldig mange norskfødte med innvandrerforeldre under 10 år, en aldersgruppe med særlig få siktede. Når raten for denne gruppen beregnes kun for menn i alderen 15-35 år, blir derimot raten misvisende høy, fordi det ikke bare er få over 35 år i denne befolkningsgruppen, men også (særlig for enkelte land) få personer over 20 år.

Aftenpostens artikkel er basert på nettopp denne aldersgruppen. Dette får altså andelen siktede per 1000 blant norskfødte med innvandrerforeldre til å fremstå som misvisende høy, ifølge SSB.

I kommentarene SSB har lagt ved tallene som ble sendt til Frps stortingsgruppe, står det også at sammenligninger mellom grupper med forskjellig alderssammensetning bør være «så finmaskede som mulig».

Siden innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har forskjellig alderssammensetning, kan vi se på antall siktede per 1000 blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre mellom 15 og 30 år. SSB deler disse opp i fire undergrupper.

GRAFIKK: https://infogram.com/_/FCWifNTM3sjlQNRR3exO

Her ser vi at det er flere siktede per 1000 blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre enn i resten av befolkningen i alle aldersgruppene.

Tallene viser imidlertid også at forskjellene mellom innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre avhenger av hvilken aldersgruppe man ser på.

Antallet siktede norskfødte med innvandrerforeldre i disse gruppene er imidlertid lavt. Dette gjør at det hefter usikkerhet ved tallene.

Vi finner også tall for innvandrere fra Asia (inkludert Tyrkia) og norskfødte med foreldre fra dette området i tallene SSB leverte til Frp. Dette er en av de største innvandrergruppene i Norge, og den eneste der vi har detaljerte tall for både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Her skal vi sammenligne siktede per 1000 i disse to gruppene.

Først kan vi ta en kikk på aldersfordelingen blant innvandrere fra Asia (med Tyrkia) og norskfødte med innvandrerforeldre fra samme landområde. Den ser slik ut:

GRAFIKK: https://infogram.com/_/jca0XVdo0pmDpiX3hvF4

Her ser vi at det er store forskjeller i alderssammensetningen mellom de norskfødte med foreldre fra Asia (med Tyrkia) og innvandrere fra dette området. Hovedforskjellen er at de norskfødte er betydelig yngre.

Det er også svært mange i den yngste aldersgruppen blant de norskfødte, noe som vil føre til at gruppen sett under ett vil få en for lav andel siktede hvis vi ikke justerer for alder.

Vi kan også siktede per 1000 blant innvandrere fra Asia (med Tyrkia) og norskfødte med foreldre fra Asia (med Tyrkia) i forskjellige aldersgrupper.

GRAFIKK: https://infogram.com/_/XKiFgG8XoQy5SRkBXTKr

Her ser vi at det varierer mellom aldersgruppene om innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre som har flest siktede per 1000.

I 2017 rettet daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) en lignende bestilling til SSB. Dette resulterte i at SSB lagde rapporten « Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre » samme år.

I rapporten analyserte SSB tall på siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge for årene 1992 til 2015.

SSB publiserte både ujusterte og justerte tall. Gruppen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre består av flere unge menn enn befolkningen for øvrig. Dette forklarte deler av overrepresentasjonen. Når SSB justerte for dette ble forskjellene betraktelig mindre, men var fortsatt tilstede:

GRAFIKK: https://infogram.com/_/zrvekOkWGBJ6ndd2XhcD

Faktisk.no så nærmere på Sylvi Listhaugs bruk av de ujusterte tallene da rapporten kom ut:

2017-rapporten var mer omfattende enn de nye SSB-tallene. Perioden som ble undersøkt var lengre (1990-2015 mot 2015-2017), og tallene ble justert slik at gruppene kunne sammenlignes.

Da Aftenposten omtalte rapporten , brukte de en tittel og vinkling som er svært lik 2019-saken:

– Fersk SSB-rapport: Barn av innvandrere mer kriminelle enn foreldrene

Heller ikke her var det grunnlag for å slå fast at barn av innvandrere er mer kriminelle enn foreldrene, basert på SSB-tallene.

I en artikkel på SSBs hjemmesider fra desember 2017 går Mohn og kollega Synøve N. Andersen nærmere inn i tallene, og slår fast at norskfødte med innvandrerforeldre som gruppe er mer overrepresenterte enn innvandrere som gruppe, også etter justering for kjønns- og aldersforskjeller.

Bildet blir imidlertid mer uklart og sammensatt når man ser på de ulike undergruppene, sier Mohn til Faktisk.no i dag:

– Vi ser at innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med samme bakgrunn ligner på hverandre. De aller fleste norskfødte med innvandrerforeldre har asiatisk bakgrunn, og der er raten som samlet gruppe veldig like som innvandrernes.

Mohn og Andersen er i artikkelen tydelige på at de ikke har sett på forskjellene mellom foreldre og barn:

– Vel å merke er disse tallene basert på analyser av alle innvandrere over 15 år og alle norskfødte med innvandrerforeldre over 15 år. Det er altså ikke en sammenligning av bestemte grupper foreldre og barna deres.

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen i denne faktasjekken for Aftenposten. Nyhetsleder Lars Inge Staveland har sendt oss følgende svar i en e-post:

– Vi ser at tittelen i papirutgaven er upresis. SSB-tallene gir ikke grunnlag for å sammenligne foreldrene med barna. Tallene viser, som Faktisk.no også konkluderer med, at andregenerasjons innvandrere har høyere kriminalitetsrate enn førstegenerasjon.

Les faktasjekken på Faktisk.no