Afghanere integrerer seg raskere enn andre

Tall viser at 81 prosent av afghanere som deltok på intoduksjonsprogrammet i 2007 gikk over til arbeid eller videre utdanning. På bildet demonstrerer afghanere mot bli sendt ut av landet etter asylavslag.
63 prosent av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2007, gikk over i arbeid eller utdanning. Blant afghanere er tallet 81 prosent.
0Shares

Introduksjonsprogram og -stønad til nyankomne innvandrere ble innført
som en obligatorisk ordning for kommunene gjennom introduksjonsloven
fra og med 1. september 2004.

63 prosent av dem som avsluttet eller avbrøt programmet i 2007 var sysselsatt eller under utdanning i november 2008. 13 prosent var registrert arbeidsledig eller på tiltak, mens 24 prosent hadde annen eller ingen registrering. Tilsvarende tall for dem som gikk ut av programmet i 2006 var henholdsvis 65, 10 og 25 prosent, og for dem som gikk ut i 2005 lå andelene på 58, 12 og 30 prosent. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Det er særlig kvinner som får en sterkere tilknytning til arbeidsmarkedet med økt botid. Av kvinnene fra 2005, var 43 prosent i arbeid og/eller utdanning i november 2006, en andel som økte til 57 prosent i november 2008.

Videre blir resultatene bedre jo flere tiltak de nyankomne innvandrerne
har deltatt i ved siden av opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Særlig er det mange som har gått ut i arbeid og/eller utdanning blant
dem som har hatt arbeid i privat eller offentlig sektor gjennom
introduksjonsprogrammet – rundt 8 av 10.

Menn fra Afghanistan er ei gruppe som skiller seg positivt ut, med 81
prosent over i arbeid/utdanning. Kvinner fra Irak og Somalia har
derimot i liten grad gått ut i arbeid og/eller utdanning, henholdsvis
43 og 34 prosent. Resultatene varierer også sterkt mellom
programkommunene. Bærum og Sandnes er eksempler på kommuner som har
hatt gode resultater over tid.

Hele rapporten kan du lese her: Monitor for introduksjonsordningen 200