Muslimer utsatt for diskriminering

Elever som ønsker å be i skoletiden, får nå mulig støtte fra regjeringen
Foto: Flickr
Norske muslimer har den siste tiden gitt uttrykk for hetsing og negativ oppmerksomhet mot islam. Undersøkelser bekrefter utviklingen.
0Shares

Å koble muslimer til terrorisme og vold påpekes som en økende tendens i den offentlige debatten i Norge, i følge en rapport av Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse (ECRI).

Rapporten trekker også frem at innvandrere ofte portretteres i mediene på måter som ikke bidrar til å utfordre stereotypier og generaliseringer av muslimer.

Muslimer i Norge opplever mer diskriminering enn andre, som for eksmpel innvandrere generelt. Dette viser en IMDi-undersøkelse fra 2008 blant innvandrere i Norge fra Afrika, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika.

De som har besvart undersøkelsen, er «bedre integrert» enn gjennomsnittet for innvandrere i Norge: nesten en tredjedel av utvalget har bodd i Norge i mer enn 20 år, mer enn 80 prosent er i jobb, og 86 prosent har utdanning på nivå med eller høyere enn videregående skole. 76 prosent av de spurte opplever seg som godt integrert i det norske samfunnet. I dette utvalget oppgir halvparten at de har opplevd å bli diskriminert en eller flere ganger i løpet av det siste året. Personer fra Afrika og/eller fra land der islam er den største religionen, opplever mer diskriminering enn andre. Andelen som har opplevd diskriminering på boligmarkedet, er for eksempel over dobbelt så høy blant dem fra muslimske land som for de andre i utvalget. Åtte av ti er helt eller delvis enige i at muslimer er spesielt utsatt for etnisk diskriminering.

Også i andre europeiske land opplever muslimer mer diskriminering enn andre. En EU-undersøkelse fra 2009 viser at én av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av det siste året.

Flere undersøkelser viser altså at muslimer og personer med bakgrunn fra Afrika opplever mer diskriminering enn andre. Det er også disse gruppene som får mest negativ oppmerksomhet i media, og som befolkningen er mest skeptisk til.

(Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratets årsrapport “Medieskapt
islamfrykt og usynlig hverdagsliv.)