Minoritetselever bedre i engelsk

 
Foto: FOTO: Rune Kongsro. / regjeringen.no
Til tross for at elever med flerkulturell bakgrunn skåret lavere på de nasjonale prøvene enn de norsketniske, gjorde de det bedre i engelsk enn gjennomsnittet.

Norskfødte elever med innvandrerforeldre oppnådde best resultat i engelsk på de nasjonale prøvene på femte trinn, melder SSB. I lesing derimot er forskjellene store, om lag 48 prosent av innvandrerelevene lå på det laveste mestringsnivået i lesing, mot i underkant av 25 prosent av elever uten innvandrerforeldre.

De tilsvarende tallene for regning er relativt like og viser i overkant av 44 prosent for innvandrere og vel 26 prosent for elever uten innvandrerforeldre.

Utdanning viktig
SSB påpeker at foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for minoritetselevenes resultater. På åttende trinn er det i denne gruppen svært små forskjeller i engelsk og regning mellom norskfødte med innvandrerforeldre og elever uten innvandrerforeldre. Resultatforskjellen mellom innvandrere og elever uten innvandrerforeldre er derimot markant på begge disse prøvene, også når man kun sammenligner elever med foreldre uten høyere utdanning.