Disse kvinnene jobber minst og mest

På kurset «Innvandrerkvinners kompetanse» motiveres deltakerne til å se egne ressurser, samtidig som de læres opp til å orientere seg på det norske arbeidsmarkedet. Kurset holdes av Reaktorskolen og er utarbeidet med utgangspunkt i erfaringer innvandrerkvinner selv har gjort i jobbsøkerprosessen. Arkivfoto
Familieinnvandrede kvinner fra Irak, Pakistan, Tyrkia og Somalia jobber minst og familieinnvandrede kvinner Polen, Filippinene og Russland jobber mest. Det viser en rapport utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Andelen sysselsatte er betydelig lavere
blant familieinnvandrere enn blant arbeidsinnvandrere, 57 mot 81
prosent. Dette henger sammen med at mange familieinnvandrere er
kvinner – to av tre – og at deres grunn til å komme til Norge i
første omgang er for å gjenforenes med familie eller etablere
familie her i landet. Sysselsettingen blant familieinnvandrere øker
imidlertid med økende botid.

– Hvilket land innvandrere kommer fra,
har mye å si for sjansene for å være i jobb. Familieinnvandrede
kvinner med afrikansk bakgrunn, utenom somalisk, har mer enn tre
ganger så stor sannsynlighet for å være i jobb sammenliknet med
familieinnvandrede somaliske kvinner, i følge SSB.

Sjansen for at en familieinnvandret
kvinne fra Tyskland, Polen, Thailand, Filippinene og Russland er
sysselsatt, er mellom fem og ti ganger så stor som for en somalisk
kvinne.

Kvinnene som innvandrer for å etablere
familie med en person uten innvandrerbakgrunn, har nesten dobbelt så
stor sjanse for å være sysselsatt sammenliknet med kvinner som er
familiegjenforent med en flyktning. Den sistnevnte gruppen har også
lavere sannsynlighet for å være i jobb enn kvinner som har
innvandret for å etablere familie med en norskfødt med
innvandrerforeldre, eller som er kommet for å gjenforenes med en
innvandrer som ikke er flyktning. Disse forskjellene opprettholdes
når vi kontrollerer for alder, botid og landbakgrunn. Botid påvirker
sterkt jobbsannsynligheten for kvinner, men ikke i like stor grad for
menn.