Hva påvirker utdanningsvalget til minoritetsungdom?

En kombinasjon av kjønn, klasse og etnisitet påvirker valget.

Minoritetsungdom har høyere ambisjoner enn majoriteten når en tar hensyn til deres sosiale bakgrunn. Deres studievalg foregår ofte i forhandling med foreldrene, viser forskning.

To artikler i et nytt nummer av Tidsskrift for ungdomsforskning (1/2010), bygger på undersøkelser som utfyller hverandre. Kristinn Hegna gjør rede for funn basert på en longitudinell undersøkelse blant ungdomsskoleelever (LUNO). Hun har studert endringer i utdanningsaspirasjoner etter kjønn, klasse og minoritetsbakgrunn. Mariann S. Leirvik har dybdeintervjuet 23 unge voksne med indisk og pakistansk bakgrunn for å finne ut hvilken innflytelse foreldrene har på utdanningsvalget til de unge. Andre forskere har funnet at sosiale forskjeller snarere reproduseres enn utjevnes i skolesystemet.

Les hele artikkelen