To av fem fastleger i de minste kommunene er innvandrere

Flere fastleger med innvandrerbakgrunn i små kommuner.
Foto: Flickr
Andelen fastleger som er innvandrere, er høyest i de minste kommunene og synker med stigende kommunestørrelse. Blant fylkene er det Hedmark som har høyest andel fastleger som er innvandrere, mens Vest-Agder har lavest andel.

Ved utgangen av 2009 var det i alt 4 049 fastleger i Norge, en økning
på 80 leger, eller 2 prosent, fra 2008. Sammenlignet med 2002, som var
det første hele året etter innføring av fastlegereformen, har antallet
fastleger økt med 346. Dette tilsvarer en økning på 9,3 prosent.

I 2009 var 796 av fastlegene innvandrere, en økning på 19 fra året
før. Fordelingen mellom fastleger som er innvandrere, og fastleger
ellers var den samme som i 2008.

Når det gjelder hvilke land fastlegene som er innvandrere, kommer fra,
er det små endringer fra 2008 til 2009. Stadig har en av tre fødeland
innenfor EU-/EØS-området utenom Norden. Denne landgruppen er dermed den
største. Når det gjelder enkeltland, er flest født i Tyskland (129).
Deretter følger Danmark (101) og Sverige (77). Det er også forholdsvis
mange som kommer fra Iran (53) og Polen (40).