Utdanning viktigere faktor enn bakgrunn for arbeid og lønnsnivå

Andelen i arbeid eller i utdanning er størst blant andregenerasjonsinnvandrere med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam.
Foto: Marília Castelli / Unsplash
Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem en rapport som tar for seg innvandreres tilknytning til arbeidsmarkedet og lønnsnivå. Rapporten viser at å ha fullført videregående utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid.
Majoran Vivekananthan
Latest posts by Majoran Vivekananthan (see all)

SSB-rapporten (PDF) beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning blant personer i alderen 16-39 år, og sammenlikner befolkningen med innvandringsbakgrunn mot majoritetsbefolkningen.

Resultatene viser at å ha fullført videregående utdanning har klart større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning. Personer med kun grunnskole har desidert lavere aktivitetsnivå, og gruppene med innvandrerbakgrunn har høyere andeler med kun grunnskole enn majoritetsbefolkningen.

Andelen i arbeid eller i utdanning er størst blant andregenerasjonsinnvandrere med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam, og ligger over majoritetsbefolkningen. Personer med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og India ligger tett opptil.

Rapporten viser også at innvandrermenn har et atskillig høyere aktivitetsnivå enn innvandrerkvinnene i aldersgruppene over 20 år, og ligger dermed nærmere majoriteten forøvrig.

I aldersgruppen 20-39 år hadde majoriteten en gjennomsnittslønn på 40 820 kroner, mens innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre henholdsvis 35 640 kroner og 37 900 kroner. Blant sistnevnte gruppe, altså andregenerasjonsinnvandrere, ser man en tilnærming til lønnsnivået i majoriteten, mens innvandrere fortsatt ligger en del under.