Kommuneboliger skaper ghettoer

Arbeiderpartiets Knut l. Ølberg mener det lett kan bli en ghetto på Heggtoppen i Lier kommune utenfor Drammen, med kommuneboliger tett inntil hverandre.
Utsagnet kom Ølberg med under debatten i planutvalget tirsdag kveld, da reguleringsplanen ble tatt opp til førstegangsbehandling.
– Her skal man altså plassere mange personer med veldig forskjellig og til dels konfliktfylt bakgrunn, og personer som sliter med både rus og psykiatri, sammen på en forholdsvis liten plass. Det gjør meg skeptisk til dette planforslaget, og jeg tror vi vil angre bittert om vi godkjenner dette, sier han til lierposten.no.
 
For tett
Kommunalt eide Lier boligselskap AS har lagt fram forslag til reguleringsplanen som innebærer bygging av 30 nye boenheter, i tillegg til de 45 som allerede er bygget i det samme området.
Prosjektet er ment å avhjelpe kommunens behov for boliger for vanskeligstilte, og bosetting av flyktninger. Lier kommune har behov for 60 slike leiligheter.
 
Ølberg hevdet at dersom dette reguleringsforslaget hadde kommet fra en privat aktør, ville det aldri blitt godkjent. Han fikk støtte fra sine partifeller, Aud Harriet Kolberg og Mathias B. Dannevig, som begge mente utnyttelsesgraden burde settes ned til maks 34 prosent av tomtearealet.

– Det er ikke bra om vi er med på å skape ghettoer i Lier. Å danne gode bomiljøer er viktig. Derfor bør vi heller etablere slike boliger flere steder i kommunen, enn å samle så mange på ett lite sted, mente Kolberg.

Trivelig 

Einar Hovde (V) mente at området er lagt godt til rette for 30 nye boenheter.
– Vi trenger hver eneste leilighet, understreket han.
Heller ikke Morgan Langfeldt (Frp) trodde det ville bli for trangt om plassen.
– Det er vel ingen direkte sammenheng mellom utnyttelsesgraden og beboernes livskvalitet. Jeg tror dette kan bli et trivelig område å bo i, sier han til lierposten.no.