NAV skjerper kontrollen

Flere innvandrerorganisasjoner får ikke lenger pengestøtte etter å ikke ha gjort en god nok redegjørelse for hva pengene har gått til.
Foto: Claudio Castello
4,2 milliarder trygdekroner ble eksportert ut av Norge i fjor. I mai opprettet NAV et eget team som skal sikre bedre kontroll med utbetalinger utenlands.
Stadig flere har krav på norske velferdsytelser når de bor i andre land. Årsaken er økt utflytting og arbeidsinnvandring, skriver nav.no.
I deler av verden kan det være vanskelig å få kontrollert og verifisert opplysningene etaten trenger i forbindelse med utbetalingene. Nå går man inn for å organisere kontrollarbeidet på en ny måte.
– Utenlandssakene krever en annen metodisk tilnærming enn kontroll-arbeidet i Norge gjør. Derfor har vi opprettet et eget team for utlandssaker, sier direktør Magne Fladby i NAV Kontroll og innkreving.
Fokuserer på seks land
Siden 2008 har NAV jobbet med 700 saker i til sammen 50 ulike land, og med det nye teamet blir arbeidet enda mer systematisk.
– Kontrollteamet for utlandssaker har spesielt fokus på de seks landene Polen, Marokko, Pakistan, Sverige, Spania og Thailand. Teamet utreder tips om trygdemisbruk, foretar risikoanalyser og gjennomfører kontroller, sier Fladby til nav.no.

Får UD med på laget
I utlandet har ikke NAV de samme mulighetene for innhenting og verifisering av dokumentasjon som i Norge, og kontrollarbeidet blir dermed vanskeligere. For å kunne drive kontrollarbeid utenfor Norges grenser er NAV avhengige av solide kontaktnett. Utenriksdepartementet er blant samarbeidspartnerne.
– Gjennom utenriksstasjonene får vi lettere tilgang til informasjon om de som mottar trygd og oppholder seg i utlandet. Vi har også god dialog med kontrollmyndighetene for trygdesystemene i flere av EØS-landene, og vi deltar i samarbeidsfora i Norden og Europa, sier Fladby til nav.no.