Foreslår strengere krav for å få varig opphold i Norge

En stor andel søkere har fått unntak som følge av deltakelse i videregående opplæring etter at loven trådte i kraft høsten 2017, i følge departementet. 
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Regjeringen vil stramme inn på unntakene fra inntektskravet for varig opphold i Norge.
118Shares

Departementet foreslår endringer i unntaket fra kravet om selvforsørgelse
for utlendinger over 18 år i grunnskole- eller videregående opplæring. Det foreslås at unntaket bare skal gjelde dersom utlendingen de siste tolv månedene har deltatt i grunnskole- eller videregående opplæring.

Kun de som er i godkjent opplegg gjennom introduksjonsordningen, i NAV-tiltak eller som omfattes av ungdomsretten til videregående opplæring skal få unntak fra kravet til å forsørge seg selv.

Ungdomsretten innebærer tre år, i tillegg kommer opplæringstid og eventuelle påbygning.  Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Per i dag stilles det ikke krav til varighet av opplæringen, og departementet frykter at enkelte melder seg opp til opplæring med det formål å omgå inntektskravet. En stor andel søkere har fått unntak som følge av deltakelse i videregående opplæring etter at loven trådte i kraft høsten 2017, i følge departementet.

– Jeg ønsker dessuten å forhindre at regelverket misbrukes, noe dagens utforming kan åpne for, ved at enkelte ikke møter opp til opplæringen, sier justisminister Monica Mæland (H).

Forslaget følger opp Granavolden-plattformen, hvor det står at man ønsker å stramme inn selvforsørgelseskravet.

I tillegg foreslås det at utlendingen må ha deltatt i opplæring de siste tolv månedene for å kunne få unntak, at det kun skal være inntektsopplysninger som utlendingsforvaltningen kan innhente elektronisk som kan telle med som selvforsørgelse, og at inntektens størrelse fastsettes etter folketrygdens grunnbeløp (G), både i tilknytning til selvforsørgelseskravet og underholdskravet i saker om familieinnvandring.