Skeptiske til Inkluderingsutvalgets innstilling

Etniske minoriteter skal ikke kvoteres inn i stillinger, heter det fra en uttalelse fra NHO. I uttalelsen retter man også kritikk mot Inkluderingsutvalgets integreringsinnstilling.
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) mener at Inkluderingsutvalgets 230 sider lange forslag til NOU-rapporten "Bedre integrering" ikke er like godt fundert som Brochmannutvalgets.
0Shares
– Samlet gir de to innstillingene fra Brochmannutvalget og Integreringsutvalget etter NHOs oppfatning en god beskrivelse av innvandrerbefolkningen, med muligheter og utfordringer. Men NHO mener at Brochmannutvalgets analyser og beskrivelser gjennomgående er bedre fundert enn Inkluderingsutvalgets, skriver nho.no.
Sprik i tall
I Inkluderingsutvalgets innstilling nevner de at arbeidsdeltakelsen blant innvandrere er om lag åtte prosent lavere enn befolkningen generelt, mens det i Brochmannutvalgets innstilling vises til omkring 17 prosent. De to behandler resultatene på forskjellige grunnlag, noe som fører til det høye spriket, mener organisasjonen.
– Utvalgene er i hovedsak ganske samstemte i sin beskrivelse av de faktiske forholdene, men på noen sentrale punkter er det viktige forskjeller. NHO mener forskjellene er viktige, fordi virkelighetsbeskrivelsen legger premissene for hvilke tiltak det bør satses på for å oppnå bedre integrering, skriver nho.no.
Unødvendig med kvotering

Utvalgets kvoteringsforslag ser man óg på som useriøst.

– Vi er ikke enig i forslaget om å kvotere innvandrere ved ansettelser, og heller ikke i forslag om at alle skal ha rett til læreplass. NHO kan vanskelig oppfatte dette som seriøst, heter det i uttalesen.