Personer som er domfelt må vente lenger for å bli norske statsborgere

– Et norsk statsborgerskap henger høyt. I tillegg til å oppfylle krav om botid, språk og andre plikter, øker regjeringen karenstiden slik at personer som er straffet må vente lenger før de kan bli norske statsborgere, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Har du blitt dømt syv år for et lovbrudd må du vente hele 18 år før du kan bli norsk statsborger.
269Shares

Regjeringen øker tiden straffede personer må vente før de kan få innvilget norsk statsborgerskap.

Karenstidens lengde beregnes ut fra antall dager utmålt fengselsstraff. Dette gjelder uansett om fengselsstraffen er betinget eller ubetinget, eller om fengselsstraffen er sekundær, det vil si at man må sone en fengselsstraff dersom man for eksempel ikke betaler en bot man er ilagt.

Personer som er dømt til fengsel i mer enn to år må for eksempel vente fire og et halvt år lenger enn i dag for å bli norske statsborgere etter søknad. Karenstiden gjelder også for ungdomsstraff.

– Et norsk statsborgerskap henger høyt. I tillegg til å oppfylle krav om botid, språk og andre plikter, øker regjeringen karenstiden slik at personer som er straffet må vente lenger før de kan bli norske statsborgere, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Karenstid regnes fra den dag endelig dom er avsagt i en straffesak, eller fra vedtakelse av forelegg når forelegget vedtas uten rettsmøte. Det er fortsatt slik at personer som er domfelte ikke har rett til norsk statsborgerskap før all straff er gjennomført og all prøvetid er over.

Oversikten over ny karenstid.

Fengselsstraff Gjeldende karenstid Ny karenstid
f.o.m. 10 – 15 d. 2 år 2,5 år
t.o.m. 20 d. 2 år 3 år
t.o.m. 90 d. 3 år 5 år
t.o.m. 6 mnd. 3,5 år 6,5 år
t.o.m. 1 år 4,5 år 8 år
t.o.m. 2 år 6 år 10 år
t.o.m. 3 år 7,5 år 12 år
t.o.m. 4 år 9 år 13,5 år
t.o.m. 5 år 10,5 år 15 år
t.o.m. 6 år 12 år 16,5 år
t.o.m. 7 år 13,5 år 18 år
osv.    
t.o.m. 21 år 34,5 39 år