Ny handlingsplan vektlegger økt kompetanse

Ny handlingsplan: den nye handlingsplanen skal ta sikte på å øke kompetansen hos personell og kartlegge LHBTs utsatthet. Fv: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Audun Lysbakken, Grete Faremo og Lotte Grepp Knutsen
Foto: Janet Ohemeng
Regjeringen la i går frem den nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. Blant punktene er styrking av arbeidet rettet mot menn og kompetanseheving i barnevernet.
– Å bekjempe vold i nære relasjoner er viktig for å skape et likestilt samfunn med fravær av diskriminering, tvang og vold. For å sikre at barn får hjelp blir Alarmtelefonen for barn og unge en varig ordning. For å styrke barns oppvekstvilkår skal vi øke kompetansen om vold i nære relasjoner i barnevernet, helsetjenestene og domstolene, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til utrop.no. 
Økt kompetanse om rusmisbruk

Med formålet om å øke kompetansen om rusmisbruk som risikofaktor når det gjelder vold i nære relasjoner skal det etableres et samarbeid mellom Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) om forskning på området rusmisbruk og vold.

– Vold i nære relasjoner har store konsekvenser for de utsattes livskvalitet og helse. Forebygging på et tidlig tidspunkt er avgjørende, og vi vil blant annet styrke arbeidet som gjør personell i stand til å gripe tidlig inn for å forebygge og hindre at barn vokser opp med skadelige volds- og konfliktmønstre, sier statssekretær i Helse -og omsorgsdepartementet Lotte Grepp Knutsen til utrop.no.

Kartlegging av LHBT

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal også kartlegge lesbiske, homofile, bifile og transpersoners (LHBT) utsatthet for vold i nære relasjoner. Kartleggingen skal omfatte både barn og voksne. 

Handlingsplanen er ettårig og inneholder 23 nye tiltak og er utarbeidet av fire statsråder. Regjeringen skalfremme en melding om statusen av arbeidet med vold i nære relasjoner til Stortinget i løpet av året. I etterkant av dette blir det presentert en ny handlingsplan basert på meldingen som skal gjelde for tidsrommet 2013-2016.
Noe av det som kommer frem i rapporten:
  • Videreføring av arbeidet mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap
  • Handlingsplan mot voldtekt
  • Etablering av nye tilbud i regi av Alternativ til vold (ATV)
  • Øke mobiliseringen av menn i kampen mot vold mot kvinner. Viser til Reforms (ressurssenter for menn) arbeid med prosjektet «forebygging av kjærestevold»
  • Tiltak for å fremme likestilling hos kjønnene «Likestilling 2014» – Kurs på videregående skoler om grensesetting, kjønn, kropp og seksualitet for både jenter og gutter
  • Satsing på tidlig intervensjon ved å lære opp personell slik at de tidligere kan avdekke vold for å forebygge.