Stenger vannet på 17 språk

 
Foto: Claudio Castello
I løpet av vinteren og våren 2012 har Vann- og avløpsetaten i Oslo (VAV) iverksatt et prosjekt for å videreutvikle kommunikasjonen overfor byens flerspråklige befolkning.

Når vannet må stenges i et gitt område, varsles beboerne via sms til mobiltelefon og automatisk talebeskjed til fasttelefon. Tidligere har varslingen kun vært på norsk, men nå sender etaten sms og talebeskjed også på engelsk.

– Vi viser til nettsiden www.nowater.no , hvor mottakerne finner generell informasjon på ytterligere 17 språk, sier Jørgen Bakke Fredriksen, spesialkonsulent ved kundeseksjonen hos VAV, til utrop.no.

Fokus på å informere

Fredriksen viser til at en av VAVs viktigste oppgaver i så måte er å informere berørte innbyggere når man griper negativt inn i hverdagen deres ved for eksempel å stenge vannet. Og at dette også kunne skape misforståelser for de som ikke kunne norsk.

Hvordan kom dere på ideen om flerspråklig varsling?

Grunnalget ligger i at Oslo kommune signerte for to år siden det europeiske Charter on Integrating Cities i London. Charteret fremhever byenes forpliktelser til å arbeide for like muligheter for alle ved å sikre  likeverdige tjenester for alle som bor der. 

VAV ble etterhvert oppmerksomme på at andelen innvandrere eller norskfødte barn av foreldre med innvandrerbakgrunn hadde steget forholdsvis mye i løpet av 2000-tallet. 

– Under kokeanbefalingen som ble iverksatt i Oslo i februar 2010 observerte vi også at  en av de mest besøkte nettsidene våre var Water boiling recommendations. Vi opplevde at det vokste frem et behov for informasjon på flere språk.

Ressurskrevende

I 2009 gikk etaten for å varsle på sms. Siden varslingen på engelsk fungerte optimalt på sms bestemte etatsledelsen at Kundeseksjonen skulle utrede mulighetene for å innføre varsling på flere språk.

– Jeg vet at det ble foreslått også på tidligere tidspunkter, men det er et prosjekt som krevde en viss mengde ressurser.

Ekstern hjelp

For å kunne nå frem til de aktuelle gruppene fikk VAV hjelp av Helse- og velferdsetaten (HEV) og Rådet for innvandrerorganisasjoner. 

– HEV er blant etatene med mest erfaring når det gjelder informasjon på flere språk, og kunne dele sin kunnskap fra tidligere prosjekter. RiO er høringsinstans for Oslo kommune i saker som omhandler minoritetsbefolkningen. Begge har god oversikt over de forskjellige språkgruppene i Oslo, samt botid og lignende faktorer. Blant annet fikk vi hjelp til å velge hvilke språk vi skulle oversette informasjonen til.

Er dette et tiltak som vi bli videreført i andre deler av VAVs arbeide?

 Så vidt jeg vet er det ingen konkrete planer om å bruke erfaringene fra dette prosjektet i annet informasjonsarbeid. Varsling på flere språk er helt i startfasen, og vi er i ferd med å høste de første erfaringene basert på tilbakemeldinger fra både publikum og våre rørleggere (som jobber ute i felten og ofte er i direkte kontakt med Oslos innbyggere). Forhåpentligvis vil dette gi et verdifullt grunnlag for lignende prosjekter i fremtiden, og kanskje også være noe andre etater og kommuner kan dra nytte av i sin eksterne kommunikasjon.