Sterk utdanningsvekst blant minoriteter

Norge er stadig mer populær som reisemål for studenter utenfra.
Foto: Wikipedia Commons
Høsten 2011 var 33 prosent av masterstudentene i farmasi innvandrere, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ny oversikt viser at flere innvandrere tar høyere utdanning. 

– Av 650 masterstudenter i farmasi høsten 2011 er en tredjedel innvandrere. På den treårige ingeniørutdanningen var det høsten 2011 litt over 1100 flerkulturelle elever, skriver SSB.

Høsten 2011 var det registrert om lag 250 500 studenter ved universiteter og høgskoler i Norge, medregnet de norske studentene i utlandet. Dette er en økning på nær 9 200 studenter sett i forhold til 2010.

Flest helsearbeidere

– De to fagfeltene med flest registrerte studenter var helse-, sosial- og idrettsfag samt økonomiske og administrative fag.

Fagfeltene hadde henholdsvis om lag 55 000 og 47 300 studenter. Det er registrert vekst i antall studenter på alle fagfelt, med størst økning i økonomiske og administrative fag. Her var det drøyt 2 500 flere studenter enn i 2010.

– På fagfeltet lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk var det i 2011 registrert om lag 34 000 studenter. Det er 450 flere studenter enn i 2010. I løpet av de siste ti årene har antallet studenter på dette fagfeltet økt med nesten 2 600, og andelen menn er økende, ifølge SSB. 

Men studenter med innvandringsbakgrunn velger bort læreryrket, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Det skriver VG Nett. Bare 172 av totalt 7746 studenter på den fireårige allmennlærer/grunnskolelærerutdanningen i fjor høst, var innvandrere.

Det utgjør bare to prosent av studentmassen på høyskolene, og læreryrket er dermed det desidert minst populære innvandrervalget. Særlig blant menn, som bare fylte 46 plasser på lærerstudiet.

Innvandrerungdom er noe bedre representert blant studentene på lektorutdanningen på universitetene. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) innrømmer likevel at det er problematisk at så få innvandrere velger lærerutdanningen.

– Det er en utfordring fordi vi ønsker flere lærere med minoritetsbakgrunn inn i skolen. De er viktige rollemodeller, sier hun til VG Nett.