– Høyrepopulistisk støy

Per-Willy Amundsen (FrP) vil fjerne rasismeparagrafen.
– Å fjerne rasismeparagrafen strider mot våre internasjonale forpliktelser.
104Shares
  1. Rune Berglund Steen, leder i antirasistisk senter, mener Per-Willy Amundsen (Frp) sitt forslag om å fjerne rasismeparagrafen er “høyrepopulistisk støy”.

I sin kronikk i Dagsavisen skriver han at det ikke er nytt at Frp er beredt til å ignorere opplevelsene til minoriteter som utsettes for rasisme og hat.

Straffelovens paragraf 185, også kalt rasismeparagrafen, straffer de som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.

Steen mener at paragrafen følger av våre internasjonale forpliktelser, som en grunnleggende del av menneskerettighetene.

Beskyttet av FN-konvensjonen

I konvensjonen om sivile og politiske rettigheter Artikkel 20, beskyttes rasismeparagrafen:

«Enhver form for fremme av nasjonalhat, rasehat eller religiøst hat som innebærer tilskyndelse til diskriminering, fiendskap eller vold, skal forbys ved lov.»

Ergo, burde alle land som følger FNs konvensjoner ha en slik paragraf i sin straffelov.

Steen påpeker at FNS rasediskrimineringskonvensjon utdyper statenes forpliktelse til å hindre spredningen av rasisme, kommer i tillegg.

Krenkelser av menneskeverdet

I sin begrunnelse for fjerning av rasismeparagrafen sier Amundsen at “krenkelse” er noe man må tåle. Steen mener de “hatefulle ytringene” paragrafen verner mot ikke handler om krenkede følelser, men om krenkelser av menneskeverdet og dehumanisering.

Han mener også det angriper menneskets opplevelse av tilhørighet i samfunnet, og deres rett til trygghet.

Paragrafens formål

Steen oppsummerer rasismeparagrafens hovedformål: å begrense spredningen av det verste hatet, og å begrense virkekraften til miljøer som sprer slikt hat.

Han skriver at når folk dømmes etter paragrafen er det gjerne snakk om “grov dehumanisering av hele grupper av mennesker og et ønske om at de skal skades, drepes eller fordrives, eller grov rasistisk sjikane rettet mot navngitte enkeltpersoner, eventuelt kombinert med andre kriminelle forhold, som truende atferd.”

– Hvis man eksempelvis er kritisk til innvandring, finnes det hundrevis av måter å uttrykke dette på uten å ty til folkemordretorikk eller rasistisk sjikane av enkeltpersoner.

Les hele kronikken her.