Skeive innvandrere er ekstra sårbare

Skeive innvandrere møter toveisdiskriminering grunnet doble identiteter, viser statistikk fra Nordlandsforskning (Illustrasjonsbilde).
Foto: Vinni123/Flickr
Skeive innvandrere risikerer diskriminering og marginalisering både fordi de har innvandrerbakgrunn og fordi de er skeive, viser forskning.

Forsker Helga Eggebø viser til i en artikkel på maddam.no til tall fra Nordlandsforskning fra 2018, som viste til at 25 prosent av skeive med innvandrerbakgrunn hadde blitt utsatt for en eller flere former for trusler og vold. I tillegg oppga 25 prosent av respondentene at de hadde blitt utsatt for voldtekt, og 45 prosent hadde opplevd å bli presset til seksuelle handlinger.

Skeive innvandrere er mer utsatt for både homofobi-relatert vold fra egne diasporamiljøer og rasistisk vold fra majoriteten, fremgår i artikkelen.

– En deltaker beskrev hvordan hennes første barndomsminne var at familien ble utsatt for rasistisk motivert hatkriminalitet. En annen som hadde hele skolegangen sin fra Norge, fortalte om alvorlig og langvarig mobbing som handler om både kjønnsidentitet, seksuell orientering og landbakgrunn, skriver artikkelen.

Ulike varianter

Videre viste forskeren til om opplevelser i ulike settinger.

– Flere deltakere fortalte om negative opplevelser i møte med skeive miljøer som utesteder, datingplattformer og organisasjoner i Norge, og de knyttet dette til rasisme, marginalisering og eksotifisering av folk med innvandrerbakgrunn.

Forskeren fremhever samtidig ulike individuelle varianter.

– Vi ser forskjeller på i hvor stor grad, på hvilke arenaer og av hvem skeive med innvandrerbakgrunn utsettes for vold. Variasjonen henger sammen med familie- og bosituasjon, økonomi, tilgang til sosiale nettverk og kjennskap til hjelpeapparat og andre offentlige systemer. Flyktninger med kort botid er i en særlig utsatt situasjon.