Bydelsmødre og Kreftforeningen informerer de minoritetsspråklige om kreft og korona

Nasreem Begum startet Bydelsmødrene i Norge. Organisasjonen samarbeider med en rekke andre organisasjoner og foreninger i Norge, nå sist Kreftforeningen.
Kreftforeningen ønsker sammen med Bydelsmødre og helsepersonell med minoritetsbakgrunn å nå ut til innvandrerbefolkningen med informasjon om kreft i koronaens tid.

Prosjektet har fått navnet Corona og Cancer og det er Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har gitt støtte til prosjektet. 

Tvillingprosjekter

– Vi har samtidig et tvillingprosjekt som heter Cancer og Corona og her er det Stiftelsen Dam som har bevilget penger, opplyser prosjektleder Mona Bjelland. Hun forteller at de gikk sammen med Rådet for psykisk helse om å søke støtte til å informere på flere språk enn bare norsk og engelsk via Kreftforeningens rådgivningstjeneste. Bydelsmødre ble bedt om å bistå i prosjektet.

Skal henvise videre til Bydelsmødre

– Det er veldig fint å ha med seg Bydelsmødre på dette. De kjenner innvandrerbefolkningen og kan snakke med dem på deres morsmål. Tanken er at når folk med innvandrerbakgrunn som har mangelfulle norskkunnskaper kontakter Kreftforeningen, så kan våre rådgivere henvise dem videre til en bydelsmor som snakker deres språk, sier Bjelland.

De to tvillingprosjektene har etter hvert blitt koblet stadig mer sammen.

Webinarer og kurs

Før jul inviterte Kreftforeningen og Bydelsmødre til webinarer på henholdsvis somali og urdu. Temaet var korona generelt og kreft og korona spesielt. To av nettmøtene gikk på urdu, to på somali. På hvert språk var det et webinar for kvinner spesielt og et for voksne generelt.  To fag- eller ressurspersoner deltok på hvert av  webinarene.

Møteleder Heidi Brorson i Kreftforeningen  snakket med gjestene om temaer som forskjeller og likheter mellom korona og kreft og hvordan man kan redusere risikoen for å få sykdommene.

Forebygging, symptomer, pårørendes rolle

Samtidig med webinarene ble det arrangert digitalt kurs over fire kvelder. Temaene var blant annet årsaker og behandling, senskader, forebygging og symptomer. Kurskveldene tok også opp de pårørendes rolle, kommunikasjon og kulturforståelser, rettigheter og rådgivningstjeneste. 

Kurset rettet seg både mot bydelsmødrene som et videreutdanningskurs og mot minoritetsspråklige sykepleiere og sosionomer.

Khadra Samia Farah,sykepleier, helserådgiver og bydelsmor, var en av bydelsmødrene som deltok på kurset og hun var gjest i et av webinarene.  

– Unik oppfriskning av gamle kunnskaper

Kurset var lærerikt og en unik oppfriskning for oss som jobber med mennesker med kreft.  Vi har gått gjennom alt fra anatomi, fysiologi, sykdom og behandling, rettigheter, juridiske spørsmål, barn som pårørende og livets sluttfase. Samt myter, tabuer og hvordan kreft blir tolket av ulike mennesker, kulturer og tradisjoner. Dette har bidratt med unik læring på kort tid, sier hun.

Farah sier hun opplever et stort behov blant innvandrerkvinner for å få informasjon på eget morsmål. 

Usikre på informasjonen fra legen

– Spesielt gjelder dette eldre og nye innvandrere som har kort botid i Norge, sier hun. De spør ofte om informasjon de har fått som de er usikre på – «hva om legen har tatt feil av diagnosen min? Kommer jeg til å bli frisk av sykdommen? Hva kan jeg gjøre selv for å bli frisk?» De vil vite om de ulike behandlingene som finnes og hvilke rettigheter de har, forteller Farah.

– Når det gjelder kreft under koronapandemi lurer de på hva de kan gjøre for å unngå smitte og hva som kan være forebyggende tiltak for å stimulere immunforsvaret. De spør mye om kosthold og matvarer. Noen spør om hvor farlig koronaviruset kan være for dem som har en alvorlig sykdom eller underliggende sykdommer.

Helsefaglige bydelsmødre

– Flertallet av bydelsmødrene som deltok på kurset har helsefaglig bakgrunn, forteller Nasreen Begum, som er leder for organisasjonen  Bydelsmødre Norge.

Hun forteller at bydelsmødrene er ressurssterke, opptatt av å lære mer og å videreutdanne seg via kurs – og ikke minst; opptatt av å hjelpe andre. De vet av egen erfaring hvordan det er å komme til et fremmed land uten å kunne språket eller kjenne kulturen og systemet.

Mona Bjelland er glad for samarbeidet med Bydelsmødre. – Det er flott å få samarbeide med en organisasjon som har en til en-kontakt med de minoritetsspråklige sier hun.  

Samarbeid om informasjon på flere språk

Nå skal Kreftforeningen i gang med å annonsere arabisk og somalisk som nye språk det er mulig å få informasjon om kreft og korona på, via Kreftforeningens rådgivningstjeneste 

– Vi håper, i samarbeid med Bydelsmødre, å få på plass et system hvor våre rådgivere kan videreformidle kontakt med bydelsmødrene som har tatt videreutdanningskurs hos Kreftforeningen, sier Mona Bjelland. 

Nasreen Begum opplyser at sier de vil bruke bydelsmødrene på tvers av bydelene.  –En bydelsmor fra Stovner kan for eksempel hjelpe innvandrerkvinner på Grorud eller Søndre Nordstrand når det gjelder spørsmål om det spesielle det er å ha fått kreft midt under en pandemi.