Store tiltak for å stoppe kriminalitet i arbeidslivet

Regjeringa varslar fleire lovforslag, blant anna for straff for lønnstjuveri, auka strafferammer i arbeidsmiljølova og allmenngjeringslova og ny straffereglar for "stråmannsverksemd".
Foto: Regjeringen
– Vi ser at det stadig er behov for nye og forbetra verkemiddel for å slå ned på kriminelle, som til dømes no i pandemien. Derfor lanserer vi i dag ein revidert a-krimstrategi, seier statsminister Erna Solberg.

Regjeringa vil slå ned på arbeidslivskriminalitet med målretta tiltak, auka kontrollinnsats og styrka samarbeid med partane i arbeidslivet. I denne fjerde utgåva av strategien kjem det nye verkemiddel for å redusere handlingsrommet til dei kriminelle.

– Vi må ta vondskapen ved rota. På tross av at vi aukar innsats mot kriminelle aktørar, er tilbakemeldingane frå etatane at dei kriminelle tilpassar seg – og at det derfor er blitt meir krevjande å avdekke arbeidslivskriminaliteten. Vi har derfor valt å fornye strategien for å treffe betre på metodane for å slå ned på dei kriminelle, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les den reviderte strateigen mot arbeidslivskriminalitet her

Regjeringa varslar fleire lovforslag, blant anna for straff for lønnstjuveri, auka strafferammer i arbeidsmiljølova og allmenngjeringslova og ny straffereglar for “stråmannsverksemd”, ved for eksempel å bruke ein anna person for å omgå konkurskarantene. For å markere alvoret som ligg i lønnstjuveri, legg regjeringa opp til å ta regelen om lønnstjuveri inn i straffelova i stadet for i arbeidsmiljølova.

Godkjenningsordning for bilbransjen

Eit av tiltaka er godkjenningsordning for bilvask. Denne bransjen har over lang tid vore prega av utfordringar med useriøse arbeidsforhold, brot på arbeidsmiljølova og svart omsetning. Det inneber at dei aktuelle verksemdene må dokumentere overfor Arbeidstilsynet at dei oppfyller plikter, mellom anna etter arbeidsmiljøregelverket. Verksemdene må også sørge for at dei tilsette har HMS-kort.

Seriøsitetsinformasjon blir gjort tilgjengeleg

Regjeringa skal også få på plass et rammeverk for tilgjengeliggjering av seriøsitetsinformasjon. Det vil i praksis seie at det skal bli enklare for verksemder og forbrukarar å få tilgang til oppdaterte opplysningar om verksemder før dei tildeler oppdrag eller inngår kontraktar.

I det nye forslaget opprettes det en egen godkjenningsordning for bilbransjen. I ordningen er det krav om å rapportere overfor Arbeidstilsynet. Ordningen gjør at forbrukere får se om bedriften er en del av godkjenningsordningen eller ikke.

Spesielt gjelder det bilvask, dekkskift, dekklagring og lignende bransjer.

Fakta

* Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i 2014. Den er siden blitt revidert og oppdatert i 2017, 2019 og nå i 2021.

* Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i 2014. Den er siden blitt revidert og oppdatert i 2017, 2019 og nå i 2021.

* Den fjerde versjonen av strategien inneholder 43 tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Blant de nye tiltakene er et forbud mot utbetaling av lønn i kontanter, en straffebestemmelse om lønnstyveri og en godkjenningsordning for bilpleiebransjen.

* Det er bevilget 100 million kroner til innsatsen siden 2015.