Foreslår ny godkjenningsordning for flyktninger

Terje Mørland, direktør i NOKUT mener at en ny godkjenningsordning av utenlandske utdanninger er viktig.
Foto: NOKUT
For mange innvandrere er det vanskelig å få godkjent utdannelsen fra opprinnelseslandet. En ny ordning kan gjøre det lettere for mange.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, utviklet og testet ut en modell for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning for personer som ikke kan dokumentere utdanningen sin. Resultatene foreligger nå i en rapport. I samme rapport kommer det frem at gruppen av enkeltmennesker som omfattes av en eventuell permanent ordning er betydelig.

– Av hensyn til den enkelte, til arbeidslivet og til det norske samfunnet som helhet er det viktig å ha en velfungerende godkjenningsordning for personer med mangelfull dokumentasjon. Denne gruppen inkluderer blant annet mange flyktninger i Norge, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT, i deres nyhetsbrev.

Viktig å styrke yrkesdeltagelse
Han viser til Stortingsmeldingen ”En helhetlig integreringspolitikk” fra oktober 2012, hvor Regjeringen presiserer hvor viktig det er å styrke innvandreres deltagelse i norsk arbeidsliv. I NOKUT sin rapport foreslår de en ny godkjenningsordning som vil gi en effektiv saksbehandling for denne gruppen, samt sikre likebehandling.

– Den godkjenningsordningen som NOKUT her anbefaler representerer noe kvalitativt nytt. Flyktninger og andre som ikke får godkjent utdanningsdokumentene sine på ordinær måte kan få en mulighet til å få godkjent utdanningen sin i Norge. Med en godkjenning fra NOKUT står de sterkere med tanke på mulighetene sine på det norske arbeidsmarkedet, med hensyn til å få relevant arbeid i forhold til utdanningen sin, fast ansettelse og høyere lønn, sier avdelingsdirektør i NOKUT Stig Arne Skjerven i deres nyhetsbrev.

Han legger også til at i pilotprosjektet har hele 90 prosent av de gjennomførte sakkyndige vurderingene resultert i positive vedtak om generell godkjenning.