Økt bevissthet om hatefulle ytringer i politiet

Ny forskning fra NIBR viser større bevissthet om hatytringer i politiet og rettsvesenet.
Foto: Rachel Johnson
Arbeidet mot hatefulle ytringer har blitt styrket i politi og rettsvesen som følge av regjeringens strategi.

Samtidig viser en ny rapport fra NIBR at strategien har hatt liten betydning innen enkelte andre sektorer.

Evalueringen viser at den eksisterende strategien ser ut til å ha vært betydningsfull for å øke bevisstheten om hatefulle ytringer innen enkelte sektorer og ulike forvaltningsnivåer, men strategiens betydning varierer betydelig etter innsatsområder.

Forskerne mener at strategien har hatt størst effekt i politiet og i rettsvesenet.

– Strategien – og selve arbeidet med strategien – har ifølge våre informanter skapt et større handlingsrom til å prioritere hatefulle ytringer internt i forvaltningen. Strategien er også viktig for at arbeidet har blitt prioritert økonomisk, eller ved at arbeidet som har blitt bygget opp på likestillings- og diskrimineringsfeltet, har blitt skjermet mot kutt underveis i strategiens virkningsperiode. Strategien kan altså ha bidratt til å sikre kontinuitet i arbeidet over tid, sier forsker Stian Lid ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR til OsloMet.

Innenfor politiet ser strategien ut til å ha vært medvirkende til økt oppmerksomhet, mens strategien har hatt begrenset betydning i arbeidslivet.

– I arbeidslivet er tematikken ferskere, og det har ikke vært det samme presset fra myndighetene og sivilsamfunnet i arbeidslivsfeltet