Anklager regjeringen for brudd på barnekonvensjonen

Står på sitt: DNA-tester er riktig, mener justisminister Grete Faremo
Foto: Frode Overland Andersen/UD
Lederne i seks ungdomspartier samt lederen i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er ikke nådige i sin kritikk av behandlingen av mindreårige asylsøkere. 

I et åpent brev til justisminister Grete Faremo kommer lederne i LNU, AUF, SU, Unge Venstre, Rød Ungdom, KrFU  og talspersonen for Grønn Ungdom med kraftige anklager mot regjeringen: 

De viser til ordningen som ble innført i 2009 med midlertidig oppholdstillatelse for barn mellom 16 og 18 år som søker asyl, som de omtaler som “et av flere innstramningstiltak i innvandringspolitikken”.

– Denne ordningen bryter med likebehandlingsprinsippet i Barnekonvensjonen. Ifølge Barnekonvensjonen og norsk lov er alle under 18 år barn, og alle barn har krav på likebehandling. Ordningen innebærer at enslige asylbarn over 16 år som kommer til Norge stiller vesentlig dårligere enn barn under 16 år, som får mulighet til varig opphold på samme grunnlag. Aldersgrensen er en kunstig grense norske myndigheter har konstruert for å begrense innvandring, skriver de i innlegget som er publisert i Dagbladet. 

Asylbarn over 16 år som kommer til Norge stiller vesentlig dårligere enn barn under 16 år.

– Barnas beste må gå først
Det handler ikke om at alle barn skal få bli i Norge, eller at vi skal ha fri innvandring, hevder forfatterne.

– Det handler om at alle barn skal behandles likt og ha de samme rettighetene, uansett om de er 15 eller 16 år dagen de får vedtaket fra UDI. Det handler om at innvandringsregulerende hensyn, som regjeringen kaller det, ikke skal gå foran hensynet til det enkelte barns beste. Det handler om at barn ikke skal brukes som symboler for regjeringens asylpolitikk, skriver de sju innleggsforfatterne.