Mann var ni år ulovlig i Norge – dømt til 120 dagers fengsel


Foto: Pixaby
Høyesterett mener det må reageres strengt mot brudd på utlendingsloven og dømmer en mann som oppholdt seg over ni år ulovlig i Norge til 120 dagers fengsel.
174Shares

Mannen kom til Norge i 2007 sammen med sin ektefelle. To år senere var hadde fått siste avslag på asylsøknaden, men brakte saken inn for retten. Etter flere rettstap, avslåtte omgjøringsbegjæringer og en utvisning, har ekteparet og datteren de fikk i 2012, fått begrenset oppholdstillatelse på grunn av datterens tilknytning til Norge.

Gjennom hele perioden har mannen oppholdt seg i Norge – også i periodene da han ikke hadde lovlig opphold. Høyesterett har kommet til at mannen til sammen var her ni år og fire måneder ulovlig.

– Borgarting lagmannsrett har altså i sin praksis lagt vekt på at det er skjedd en utvikling der brudd på utlendingsloven er blitt et økende problem, og på at allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Det er ved den konkrete utmålingen lagt vekt på lengden av det ulovlige oppholdet. Jeg er enig i disse utgangspunktene, skriver førstvoterende Espen Bergh i dommen, der mannens anke blir forkastet.