Strammer inn innvandringspolitikken

Siv Jensen er fornøyd med en strengere innvandringspolitikk
Foto: Flickr
Regjeringserklæringen byr på en rekke endringer, blant annet i innvandringspolitikken.
0Shares
Latest posts by Koubang Mbilase Enyam (see all)

I dag la Høyre og Frp fram sin regjeringsplattform etter flere dagers forhandlinger på Sundvolden hotell ved Tyrifjorden. Utrop har samlet de viktigste punktene de nye regjeringspartnerne går inn for i innvandrings- og integreringspolitikken. 


Regjeringen vil på innvandringsfeltet blant annet: 

*Opprette lukkede mottak og mer differensierte mottak.

Erna Solberg og Siv Jensen enige om en strengere innvandringspolitikk
Foto : Alejandro Decap

*Ha en mer effektiv saksbehandling og raskere retur av personer uten lovlig opphold og kriminelle.

*Redusere straffenivået som kreves for utvisning av utlendinger som er ilagt straff

*Arbeide for flere returavtaler, og bruke Norges posisjon til å sikre flere avtaler.

*Vurdere å øke antall kvoteflyktninger dersom asyltilstrømmingen til Norge avtar.

*Vurdere forbud mot ekteskap mellom fettere og kusiner basert på helsefaglige vurderinger.

*Gjennomføre en fullstendig gjennomgang av utlendingslovens regler knyttet til familieetablering og -gjenforening
med sikte på innstramming.

*I større grad bruke DNA-testing for å avklare identitet i forbindelse med familiegjenforening.

*Heve kravet om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre år til fem år.

*At det skal kunne stilles krav om deltakelse på norskopplæring ved utbetaling av arbeidsledighetstrygd.

En plan for integrering er også viet god plass i erklæringen: 
*Sikre at alle som innvilges norsk statsborgerskap skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomføre en test i samfunnskunnskap. Prøven skal bestås, men med rimelige unntaksbestemmelser, jf samarbeidsavtalen.

*Sikre at barn ikke uteblir fra skolen uten lovlig grunn, ved å pålegge skoleeier å ha rutiner for oppfølging. Det skal også føres kontroll med elevregisteret i skolen opp mot folkeregisteret.

*Sørge for raskere godkjenningsordninger, bedre realkompetansevurdering og tilbud om oppdatering av kompetanse for å sikre at utdanningen innvandrere allerede har, kan brukes i Norge.

*Øke andelen minoritetskvinner som deltar i arbeidslivet, blant annet ved å styrke og målrette ”Ny sjanse-programmet”.

*Samarbeide med innvandrerorganisasjoner og kulturelle og religiøse samfunn for å sikre at enkeltgrupper ikke faller utenfor.

*Endre utlendingsforskriften slik at asylsøkere og andre uten innvilget oppholdstillatelse gis mulighet til å delta i ulønnet frivillig arbeid for humanitære organisasjoner, idrettslag og lignende.

*Styrke det lokale integreringsarbeidet gjennom å gi kommuner og frivillige organisasjoner ressurser til å drive integreringsarbeid.

*Styrke mottaksskolene og bedre kontrollen av elevers kunnskaper før de overføres fra mottaksskole til annen grunn- eller videregående skole.

*At alle elever raskest mulig får tilpasset opplæring etter den ordinære lærerplanen i norsk.

*Styrke bosettingsarbeidet i kommunene og se på innretningen i tilskuddsordningene.

*Prioritere kvoteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering.

(nettavisen.no)

Den nye regjeringen ønsker også endel tiltak for å få ned kriminaliteten her til lands, og vil gå inn for å opprette fenglser for utenlandske innsatte som ikke skal tilbake til det norske samfunnet, skriver vg.no